Kázne a príhovory

4. po Trojici, 27.6.2021

Nezmerateľné Božie milosrdenstvo

„Dávidov. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu! Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení! On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život, mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzďaľuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet; sotva ho vietor ovanie, už ho niet, prázdne miesto po ňom ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov naveky nad tými, čo sa ho boja, jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón, nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova! Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu! Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje! Dobroreč Hospodinovi, moja duša!"

(Žalm 103)

3. nedeľa po Trojici, 20.6.2021

Živý, či mŕtvy strom?

„18 Anjelovi cirkevného zboru tyatírskeho napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ohnivé ako plameň a nohy podobné lesklému kovu: 19 poznám tvoje skutky, i lásku, i vieru, i službu, i tvoju trpezlivosť a tvoje posledné skutky, hojnejšie než prvé. 20 Mám však proti tebe, že trpíš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli z mäsa obetovaného modlám. 21 Dal som jej čas kajať sa, a nechce sa kajať zo svojho smilstva. 22 Hľa, vrhám ju na lôžko, aj všetkých, čo cudzoložia s ňou, do veľkého súženia, ak sa nebudú kajať z jej skutkov. 23 A jej deti zahubím; a všetky cirkevné zbory poznajú, že ja som ten, ktorý skúma vnútro a srdce a odplatím vám každému podľa vašich skutkov. 24 Ale vám ostatným v Tyatíre, ktorí sa nepridŕžajú tohto učenia, ktorí - ako vravia - nepoznali hlbiny satanove, vám hovorím: nekladiem na vás iné bremeno. 25 Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem! 26 Kto zvíťazí a až do konca vytrvá v mojich skutkoch, tomu dám moc nad národmi 27 a bude ich spravovať železným prútom a rozbije ich ako hlinené nádoby, 28 ako som i ja prijal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. 29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!"

(Zjav 2,18-29)

2. nedeľa po Trojici, 13.6.2021

Svedectvo viery: Támar

„Júda dal Érovi, svojmu prvorodenému, ženu, ktorá sa volala Tamar. Júdov prvorodený syn Ér bol zlý pred Hospodinom, preto mu Hospodin vzal život. Potom povedal Júda Onánovi: „Podľa švagrovského práva vojdi k bratovej žene, vezmi si ju a postaraj sa svojmu bratovi o potomstvo!“ Onán však vedel, že potomstvo nebude patriť jemu, preto kedykoľvek vošiel k bratovej žene, semeno vypúšťal na zem, aby svojmu bratovi nesplodil potomka. Hospodinovi sa to však nepáčilo, preto aj jeho usmrtil. Vtedy povedal Júda svojej neveste: „Zostaň v dome svojho otca ako vdova, kým nedospeje môj syn Šela.“ Povedal si však: „Len aby nezomrel ako jeho bratia.“ Támar teda odišla a bývala v dome svojho otca."

(1M 38,6-11)

1. nedeľa po Trojici, 6.6.2021

Boháči a Lazarovia

„19 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20 A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý 21 a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. 23 Potom v mukách podsvetia poz-dvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; 24 zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. 25 Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. 26 Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. 27 Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; 28 mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. 29 Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. 30 On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. 31 Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal."

(L 16,19-31)

Nedeľa Svätej trojice, 30.5.2021

Boh tajomný v Trojici

„Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky?"

(2M 15,11)

Svätodušný pondelok, 24.5.2021

Duch premieňa

„Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, tešili by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Už teraz som vám povedal, skôr, ako by sa to stalo, aby ste uverili, keď sa to stane."

(Evanjelium podľa Jána 14,28-29)

Svätodušná nedeľa, 23.5.2021

Otcova láska

„V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať na-vzájom. Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha."

(1. list Jána 4,9-13)

Nedeľa po Vstúpení, 16.5.2021

Traja zamrznutí a naša viera

„Ježiš hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie! "

(Evanjelium podľa Marka 1,15a)

Vstúpenie Krista Pána na nebo, 13.5.2021

Čas čakania

„Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo - o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. "

(Skutky apoštolov 1,4-9)

5. po Veľkej noci, 9.5.2021

Slzy a nádej

„Toto hovorí Hospodin: Zadrž vzlykanie i slzy v očiach, lebo tvoja námaha dostane odmenu, znie výrok Hospodina, vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Tvoje potomstvo má nádej, znie výrok Hospodina, synovia sa vrátia na svoje územie."/strong>

(Jeremiáš 31,16-17)

4. nedeľa po Vekej noci, 2.5.2021

Veľká noc za nami, Duch Svätý pred nami

„Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu, i Jeho sväté rameno. 2 Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov. 3 Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela; všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha. 4 Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! Prepuknite v jasot, plesajte a hrajte! 5 Hrajte Hospodinovi na citare, na citare za hlasného spevu! 6 Trúbami, hučaním rohov pred Kráľom-Hospodinom zvučne plesajte! 7 Nech hučí more i to, čo ho napĺňa, svet i tí, čo na ňom bývajú! 8 Rukami tlieskajte, rieky, vrchy plesajte vospolok 9 pred Hospodinom; lebo prichádza súdiť zem. Svet bu-de súdiť v spravodlivosti, národy v úprimnosti."

(Žalm 98)

3. nedeľa po Veľkej noci, 25.4.2021

Slová, ktoré sa oplatí vysloviť!

„Vy sa teda takto modlite: Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje! Príď kráľovstvo Tvoje! Buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes! A odpusť nám viny naše, ako aj my odpúš-ťame vinníkom svojim! I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého! Lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen."

(Matúš 6,9-13)

2. nedeľa po Veľkej noci, 18.4.2021

Koľko kto z nás stojí

„Čo myslíte? Keby niekto mal sto oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť - veru vám hovorím - väčšmi sa jej raduje ako oným deväťdesiatim deviatim, ktoré nezablúdili. Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých."

(Matúš 18,12-14)

1. po Veľkej noci, 11.4.2021

Aj iný - iní ...!

„Aj iný muž prorokoval v mene Hospodinovom; Urija, syn Šemajov, z Kirjat Jeárímu. Ten prorokoval proti tomuto mestu a proti tomuto ľudu tými istými slovami ako Jeremiáš. Keď kráľ Jojákím a všetci jeho hrdinovia a všetky kniežatá počuli jeho slová, kráľ sa ho snažil usmrtiť. Keď sa o tom Urija dozvedel, bál sa; utiekol a odišiel do Egypta. Kráľ Jojákím poslal do Egypta istého Elnátána, syna Akbórovho, a s nim iných mužov. Tí vyviedli Uriju z Egypta a priviedli ho ku kráľovi Jojákímovi; on ho dal zabiť mečom a jeho mŕtvolu dal hodiť do hrobu obyčajných ľudí."

(Jeremiáš 26,20-24)

Veľká noc, 4.-5.4.2021

Veľká noc

Veľkonočná nedeľa

Bohoslužby k Veľkonočnej nedeli pripravili duchovní košického seniorátu.

Veľkonočný pondelok

"1 Lebo zákon, ktorý je len tieňom budúcich hodnôt, a nie samým obrazom vecí, nemôže tými istými obeťami, každoročne nepretržite prinášanými, zdokonaliť tých, čo sa ním približujú (k Bohu). 2 Či by ich inak neprestali pri-nášať? Veď tí, čo konajú bohoslužbu, nemali by viac vedomie hriechu, keby boli už raz navždy očistení. 3 A predsa z roka na rok pripomínajú hriechy, 4 lebo krv býkov a kozlov nemôže zahladiť hriechy. 5 Preto pri svojom príchode na svet hovorí: Obete ani dary si nechcel, ale dal si mi telo: 6 v zápalných obetiach a v obetiach za hriech nemal si zaľúbenie. 7 Vtedy som povedal: Ajhľa, idem, veď v Knihe je napísané o mne, aby som plnil, Bože, Tvoju vôľu. 8 Najprv teda hovorí: Obete ani dary, ani zápalné obete, ani obete za hriechy si nechcel, ani si nemal v nich zaľúbe-nie, hoci ich prinášajú podľa zákona. 9 Len potom povedal: Ajhľa, idem, aby som plnil Tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. 10 Podľa tejto vôle sme posvätení tým, že Ježiš Kristus raz navždy obetoval svoje telo."

(Žid 10,1-10)

Veľký piatok, 2.4.2021

Bol rovný Bohu!

...ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti a to až do smrti na kríži."

(F 2,6-8)

6. pôstna nedeľa, 28.3.2021

Kristus ante portas!

„2 Zachráň ma, Bože, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo. 3 Zaviazol som v hlbokom bahne, v ktorom niet sa kde postaviť; vošiel som do hlbokých vôd a prúd ma zaplavil. 4 Ustal som od volania, hrdlo mi horí, oči mi vyhasli od vyčkávania na môjho Boha.

14 Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou. 15 Vytrhni ma z blata, aby som nezaviazol, nech sa oslobodím od tých, čo ma nenávidia, i z hlbokých vôd! 16 Nech ma neodplaví prúd vody a nech ma nepohltí hlbina, studňa nech nezatvorí svoje ústa nado mnou! 17 Ohlás sa mi, Hospodine, lebo je vzácna Tvoja milosť, obráť sa ku mne pre svoje hojné zľutovanie. 18 Neskrývaj tvár svoju pred svojím sluhom, lebo mi je úzko; rýchlo sa mi ohlás. 19 Priblíž sa k mojej duši, vykúp ju, pre mojich nepriateľov vysloboď ma."

(Žalm 69,2-4.14-19)

5. pôstna nedeľa, 21.3.2021

Aký je Pán Boh?

„ Oznámte to a predložte! Nech sa spolu radia: Kto to oddávna zvestoval a predpovedal od vekov? Či nie ja, Hospodin? Veď nieto Boha okrem mňa. Boha spravodlivého a Spasiteľa nieto okrem mňa."

"Zvelebujem ťa Otče, Pane neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. "

(Izaiáš 45,21 / Lukáš 10,21)

4. pôstna nedeľa, 14.3.2021

Môj podiel na chlebe života

„ Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužobníctvom! Hovorím ako rozumným; súďte sami, čo hovorím: Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? Keďže je jeden chlieb, jedno telo sme, čo aj mnohí, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. "

(1. list Korintským 10,14-17)

3. pôstna nedeľa, 7.3.2021

Diamant

„Potom jeden zo starších prehovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a od-kiaľ prišli? Odpovedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude zatieňovať ako stan. Ne-budú viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí."

(Zjavenie Jánovo 7,13-17)

2. pôstna nedeľa, 28.2.2021

Vitajte do zlých čias!

„Dávidov. 1. K Tebe, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu, Bože môj, v Teba dúfam: nech nevyjdem na hanbu, nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. 3 Nevyjde na hanbu nik z tých, čo očakávajú Teba; na hanbu vyjdú tí, ktorí sú neverní bez príčiny. 4 Ó Hospodine, daj mi poznať svoje cesty, vyuč ma svojim chodníkom! 5 Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo Ty si Boh mojej spásy, na Teba dennodenne očakávam. 6 Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. 7 Na hriechy mojej mladosti a na poklesky moje nespomínaj, pamätaj na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó Hospodine. 8 Hospodin je dobrý a spravodlivý, a preto ukazuje cestu hriešnikom. 9 Pokorných vedie podľa práva, pokorných vyučuje svojej ceste. 10 Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovávajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá."

(Žalm 25,1-10)

1. pôstna nedeľa, 21.2.2021

Odháňanie vtákov, alebo Ako zvládať skúšky?

„Ajjova dcéra Ricpa vzala vrecovinu a prestrela ju na skalu od začiatku žatvy, až kým na nich nespŕchlo z neba, a nedovolila nebeskému vtáctvu sadať na nich vo dne, ani poľnej zveri v noci."

(2. kniha Samuelova 21,10)

Predpôstna nedeľa, 14.2.2021

Kresťan ministrom? To snáď ...

„Potom chodil Ježiš po Galilei: nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia sa usilovali zabiť Ho. Boli však blízko židovské slávnosti, a to slávnosti stánkov. Vtedy Mu povedali bratia: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj Tvoji učeníci videli skutky, ktoré činíš. Lebo nik nerobí nič v skrytosti, ale chce byť známy vo verejnosti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. Lebo ani len Jeho bratia neverili v Neho. Povedal im teda Ježiš: Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. Vy choďte na slávnosti, a ja na tieto slávnosti ne-jdem, pretože sa môj čas ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galilei. Keď však Jeho bratia odišli na slávnosti, odišiel aj On, nie verejne, ale akoby potajomky. A Židia Ho hľadali na slávnostiach a hovorili: Kde je onen? A v zá-stupe sa mnoho hovorilo o Ňom; jedni hovorili: Je dobrý! iní zas: Nie je, ale zvádza zástup. Nikto však nehovoril o Ňom verejne zo strachu pred Židmi."

(Evanjelium podľa Jána 7,1-13)

Po Deviatniku, 7.2.2021

Solidarita (nie) pre každého

„Potom si Boáz vzal Rút a stala sa jeho ženou. Keď vošiel k nej, Hospodin dal jej počať a porodila syna. Vtedy ženy povedali Noémi: Nech je požehnaný Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel odkupujúceho prí-buzného a nech sa jeho meno oslavuje v Izraeli. On ti bude osviežovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Veď ho porodila tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a ktorá je lepšia k tebe, ako sedem synov. Potom Noémi vza-la chlapca, položila si ho do náručia a bola mu pestúnkou. Susedy mu dali meno a povedali: Noémi sa narodil syn. A dai mu meno Obéd. On je otec Dávidovho otca Izaja."

(Rút 4,13-17)

Deviatnik, 31.1.2021

Kauza zázraky

„...stretol desať malomocných mužov. Už zďaleka zastali a hlasno kričali: „Ježiš, Učiteľ, zmiluj sa nad nami!“ Keď ich uvidel, povedal im: „Choďte a ukážte sa kňazom!“ A keď odchádzali, boli očistení. Jeden z nich, len čo spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a mocným hlasom oslavoval Boha."

(Ev. podľa Lukáša 17,12-15)

3. po Zjavení, 24.1.2021

Popoluška viery

„Ježiš zvolal takto: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v Toho, ktorý ma poslal, a kto vidí mňa, vidí Toho, ktorý ma poslal. Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa. Ak niekto počúva moje slová, a nezachováva ich, toho nesúdim, lebo som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť ho. Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň."

(Ev. podľa Jána 12,44-48)

2. nedeľa po Zjavení, 17.1.2021

Prúd zlata

„Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, vždy v každej mojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. A právom takto zmýšľam o vás všetkých. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti tak v mojich putách, ako aj pri ochrane a upevňovaní evanjelia. Veď Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. Modlím sa, aby vaša láska čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu."

(List Filipským 1,3-11)

1. nedeľa po Zjavení, 10.1.2021

Žeravá voda

 Žeravá voda

„Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin."

(1. kniha Mojžišova 12,1-4)

Zjavenie, 6.1.2021

Žiara hviezdy ukazuje na pravé Svetlo

„Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzale-ma z Východu mudrci. Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na Východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť." (Evanjelium podľa Matúša 2,1-2)

Nedeľa po Novom roku, 3.1.2021

Lepší nový kráľ

„Všetky izraelské kmene prišli k Dávidovi do Hebronu a vyhlásili: „Pozri, sme tvoja kosť a tvoje telo. Už vtedy, keď bol kráľom nad nami Šaul, ty si vodieval vojská Izraela a vracal sa s nimi. Tebe povedal Hospodin: ‚Ty budeš pásť môj izraelský ľud a staneš sa jeho vládcom.‘“ Všetci starší Izraela prišli ku kráľovi do Hebronu a kráľ Dávid tam s nimi uzavrel zmluvu pred Hospodinom. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. Dávid mal tridsať rokov, keď sa stal kráľom, a vládol štyridsať rokov. Sedem rokov a šesť mesiacov vládol nad Júdom v Hebrone, tridsaťtri rokov vládol nad celým Izraelom a Júdom v Jeruzaleme. " (2. kniha Samuelova 5,1-5)

Nový rok, 1.1.2021

Budúcnosť je dar času, v ktorom strávime zvyšok svojho života

„Takto totiž hovorí Hospodin: ‚Až sa naplní pre Babylon sedemdesiat rokov, navštívim vás a splním vám svoj prísľub, že vás privediem späť na toto miesto. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojím srdcom." (Jeremiáš 29,10-13)

Koniec občianskeho roka, 31.12.2020

Chodiaca skala na konci roka

„Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom, všetci prešli morom, všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus: ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti." (1. list Korintským 10,1-5)

Nedeľa po Vianociach, 27.12.2020

Rôzna váha zákona

„Toto hovorím, dokiaľ je dedič maloletý, v ničom sa nelíši od sluhu, aj keď je Pánom všetkého. Ale je pod poručníkmi a správcami až do času, ktorý určil otec. Tak aj my, keď sme boli maloletí, živlom sveta sme boli podrobení v službu. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal Syna svojho, narodeného zo ženy, narode-ného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod zákonom, aby sme prijali otcovstvo. A keďže ste synovia, poslal nám Boh do sŕdc Ducha svojho Syna, volajúceho: Abba! Otče!" (List Galatským 4,1-6)

2. sviatok vianočný, 26.12.2020

Umučenie Štefana

„Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst: nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam."
(Izaiáš 55,10-11)

1. sviatok vianočný, 25. 12.2020

Tešíme sa my, teší sa aj Pán Boh

„Ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán."
(Lukáš 2,10-11)

Štedrý večer 24.12.2020

Vianočný dar

„Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet Ním povstal, ale svet Ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno."
(Ján 1,9-12)

4. adventná nedeľa, 20.12.2020

Napečené, upratané

„6 Vskutku, zavrhol si svoj ľud, dom Jákobov; lebo majú plno čarodejníkov z Východu a veštcov ako Filištínci, s cudzincami si podávajú ruky. 7 Jeho krajina je plná striebra a zlata a nekonečné sú jeho poklady. Jeho krajina je plná koní a jeho vozom konca niet. 8 Jeho krajina je plná bôžikov, klaňajú sa dielu svojich rúk, tomu, čo ich prsty zhotovili. 9 Preto zohne sa človek, zníži sa muž, ale Ty im neodpustíš. 10 Vojdi do skaly, ukry sa v prachu z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby. 11 Sklopia sa pyšné oči človeka, pokorí sa povýšenosť ľudí; len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň. 12 Pretože Hospodin mocností určil istý deň proti všetkému, čo je pyšné a vyčnievajúce, proti všetkému, čo je vyvýšené a vysoké: 13 Proti všetkým vysokým a vyvýšeným cédrom libanonským i proti všetkým dubom bášanským. 14 Proti všetkým vysokým vrchom i proti všetkým vyvýšeným kopcom. 15 Proti každej vysokej veži i proti každému pevnému múru. 16 Proti všetkým taršíšskym lodiam i proti všetkým vzácnym plavidlám. 17 Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin sám bude vyvýšený v onen deň 18 a bôžikovia celkom zaniknú. 19 Ľudia vlezú do skalných jaskýň a do dúpät zeme z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. 20 V ten deň človek zahodí krtom a netopierom svojich strieborných bôžikov i svojich zlatých bôžikov, ktoré mu zhotovili, aby sa im klaňal; 21 aby vliezol do skalných trhlín a do bralných roklín z hrôzy pred Hospodinom a pred jasom Jeho veleby, keď povstane, aby otriasol zemou. 22 Odvráťte sa od človeka, ktorý je len dych. Za čo ho možno pokladať? " (Izaiáš 2,6-22)

3. adventná nedeľa, 13.12.2020

Bude to ... už to bude!

„2 V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, 3 poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 4 On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 5 Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!" (Izaiáš 2,2-5)

2. adventná nedeľa, 6.12.2020

Božie kráľovstvo našou voľbou

„18 Poďte len a súďme sa - vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh; ak sú čer-vené ako purpur, môžu byť ako vlna. 19 Ak ste povoľní a poslúchnete, okúsite dobro krajiny. 20 Ak sa však zdráhate a protivíte, okúsite meč; lebo ústa Hospodinove hovorili." (Izaiáš 1,18-20)

1. adventná nedeľa, 29.11.2020

K stratenému svetu prichádza Pán

„2 Počujte, nebesá, naslúchaj, zem, lebo Hospodin hovorí: Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. 3 Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločincov, skazonosným synom. Opustili Hospodina, pohrdli Svätým Izraela, celkom sa odcudzili. 5 Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. 6 Od päty po hlavu nič zdravého na ňom, samá modrina a jazva a čerstvá rana, nevy-tlačená, neobviazaná a nezmäkčovaná olejom. 7 Vaša krajina je púšťou, vaše mestá sú vypálené. Vašu roľu pred vami obžierajú cudzinci, pustatinou je ako pri vyvrátení Sodomy. 8 Dcéra Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. 9 Keby nám Hospodin mocností nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali." (Izaiáš 1,2-9)

24. nedeľa po Trojici, 22.11.2020

Večnosť vo svetle milosti

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil." (Efezským 2,8-9)

23. nedeľa po Trojici, 15.11.2020

Žena, boj sa muža!

„... žena nech sa bojí muža." (Efezským 5,33b)

22. nedeľa po Trojici, 8.11.2020

Čítanie medzi riadkami

„Kráľovstvo nebeské podobné je človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli prísť. ... Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. A naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel ... uzrel tam človeka neoblečeného do svadobného rúch, a povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on onemel. Vtedy kráľ povedal: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." (Matúš 22,1...14)

Pamiatka zosnulých, 1.11.2020

Smrť je mocná, nie všemocná

„Či Ty, Hospodine, nie si od večnosti, Bože môj, Svätý môj? My nezomrieme! Hospodine, Ty si ho ustanovil vykonať súd, a Ty, ó skala, si ho určil vykonať trest. Pričisté sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Ty nemôžeš hľadieť na trápenie! Prečo hľadíš na neverných, a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho, ako je sám? Ľudí robíš podobnými morským rybám a podobnými červom, ktoré nemajú vládcu? Všetko chce vychytať udicou, vyloviť do svojej siete, pozbierať svojím čere-ňom; preto raduje sa a jasá. Preto obetuje svojej sieti, kadidlo páli svojmu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bo-hatý pokrm. Či smie preto vyprázdňovať svoju sieť a bez ľútosti stále vraždiť národy?" (Abakuk 1,12-17)

Pamiatka Reformácie, 31.10.2020

Pán Boh nie je vinný

„Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!" (2. Korintským 5,14-20)

Prajem krásnu sobotňajšiu Pamiatku reformácie všetkým, ktorí si pustili tento videopríhovor. Dnes, keď okrem toho, že si ako evanjelici a protestanti, pripomíname pamiatku reformácie, prebieha aj celoplošné testovanie na Covid 19, ktorý nás sprevádza už vyše pol roka. Chcem sa vami podeliť so svojou predstavou a túžbou: túžim po tom, aby sme všetci prežili napriek testovaniu, mimoriadnej situácii a lockdownu nádherný víkend. Víkendové dni, v ktorých si budeme navzájom oporou, namiesto odsudzovania a kritiky, sa budeme navzájom povzbudzovať, namiesto spochybňovania rozhodnutí vlády priložíme ruku k dielu. Katolícka cirkev vyhlásila tento víkend pôst a modlitby za túto situáciu. A tak napokon, mojou túžbou je, aby sme sa k nim aj my, v našom cirkevnom zbore, našej cirkvi pridali svojimi modlitbami . Aj to je dôležité rozhodnutie. Ak sa budem modliť, nebudem mať čas ublížiť svojím konaním, slovami i myšlienkami iným a zároveň svojou modlitbou sa stanem súčasťou zástupu tých, ktorí sa modlia a ich modlitby ako čaše plné tymiánu vystupujú pred Boží trón. Pamätajme: že mnoho zmôže modlitba spravodlivého.

20. nedeľa po Trojici, 25.10.2020

Pán Boh má viac, ako rozdal!

„Zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme, mora i všetkého, čo je v nich...On činil dobre, dával z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom i potešením." (Skutky 14,15b.16b)

Nám drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, aj túto nedeľu sa vám prihovárame na začiatku vašich rodinných pobožností . Dovoľte nám aj dnes povzbudiť vás Božím Slovom k vďačnosti voči Pánu Bohu za mnohé dobrodenia, ktoré v našich životoch priniesli požehnanie. Dnes by sme v našich spoločenstvách v kostoloch prežívali radostné Poďakovanie za úrody zeme. Výzdobou kostolov by sme si pripomínali zázrak Božích darov a veríme, že práve táto skutočnosť nás aj dnes povedie k vďake a oslave nášho nebeského Otca aj v našich rodinách. Byť vďačnými znamená pripomínať si Božiu prítomnosť v našich životoch. Pripomeňme si ju spoločne aj dnes modlitbami plnými vďaky, radostným spevom z hĺbky nášho srdca a úprimným počúvaním a prijímaním Jeho slova do nášho života. Prajeme vám požehnané rodinné bohoslužby pri príležitosti slávnosti Poďakovania za úrody zeme.

19. nedeli po Trojici, 18.10.2020

 W.W.J.D.: Čítajme s porozumením

„Videnie všetkého vám je také ako slová zapečatenej knihy;
ak ju dajú znalému písma a povedia: Prečítaj nám toto, on odpovie: Nemôžem, lebo je zapečatená.
Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia: Prečítaj nám toto! odpovie: Neviem čítať."

(Izaiáš 29,11-12)


Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie