Kázne a príhovory

Biblické zastavenie uprostred týždňa, 13.5.2020

4. nedeľa po Veľkej noci, 10.5.2020, Deň Matiek

„Spievajte Hospodinu novú pieseň! Lebo vykonal divné veci; pravica Jeho pomohla Mu i Jeho sväté rameno! Hospodin svoju spásu oznámil, vyjavil svoju spravodlivosť národom.“
(Ž 98,1-2)

Nedeľa Cantate je oslavou nášho Pána Boha a pozvaním k radosti. Verím preto, že nie náhodou práve počas tejto nedele sa môžeme opäť vrátiť k našim bohoslužobným stretnutiam. Opäť prichádza čas radosti a oslavy, čas, v ktorom môžeme vyjadriť svoju vďaku Pánu Bohu za Jeho ochranu, Jeho starostlivosť o nás, Jeho silu a povzbudenie k odvahe zvládnuť aj čas odlúčenia. Touto nedeľou si tiež chceme pripomenúť aj Deň matiek. Počas iných rokov sme sa tešili na vzácne vystúpenia našich detí a ich radostné priania našim matkám. Tento rok toto neprežijeme, ale o to úprimnejšie vás povzbudzujem, aby ste sa osobne poďakovali svojim matkám za ich život viery a modlitby, ktorými vás sprevádzajú. A tí, ktorí svoje drahé matky už odprevadili na večnosť, poďakujte nebeskému Otcovi za nich, za život, ktorý ste mohli s nimi prežiť a prijímať ich lásku a za dar viery, ktorý vám odovzdali. Prežime túto nedeľu oslavou nášho nebeského Otca za dar spasenia, posvätenia, milosti.

Biblické zastavenie uprostred týždňa, 5.5.2020

3. nedeľa po Veľkej noci, 3.5.2020

 

„Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev! Povedzte Bohu: Aké úžasné sú Tvoje skutky!“
(Ž 66,1-3)

Obdobie po Veľkej noci je pre nás obrazom chvíľ z čias Pána Ježiša, keď bol po svojom vzkriesení ešte chvíľočku medzi učeníkmi, aby potom slávne odišiel do neba. Ešte 40 dní formoval svoju budúcu cirkev s tým, že teraz už učeníci lepšie rozumejú mnohým Jeho slovám o Jeho nutnom utrpení aj smrti, o znovupostavení chrámu (Jeho tela), či o Božom kráľovstve v Jeho podaní. Radujme sa aj my z milosti, ktorú nám dáva. Podľa starocirkevného Introitu (predspevu) Ž 66,1-3 k tejto nedeli v latinčine (Jubilate Deo, omnis terra...) táto nedeľa dostala u nás názov JUBILATE. Zvučne oslavujme, kričme s radosťou chválu nášmu Bohu a Pánovi, pretože je dobrý. Koronavírus neprišiel ako Jeho trest, ani ako prejav Jeho nezáujmu o nás. On je aj počas tejto pandémie s nami, s našimi rodinami, so svojou cirkvou. Jeho vôľou iste je, aby sme sa ako Jeho deti správali rozumne, držali sa Pravdy, konali dobro a vyhýbali sa hriechu. Tak aj žime túto nedeľu i celý týždeň.

Biblické zastavenie uprostred týždňa, 28.4.2020

2. nedeľa po Veľkej noci, 26.4.2020

„Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky Jeho skutky pravdivé. Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť napĺňa zem. Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom Jeho úst všetky ich zástupy."
Žalm 33,4-6

STRETNUTIE SO VZKRIESENÝM

Srdečne vás všetkých našich drahých z cirkevného zboru pozdravujeme v mene nášho trojjediného Pána Boha – Otca, Syna i Ducha Svätého. Dnes je už 2. nedeľa po Veľkej noci a jej názov „Misericordias Domini" nás uisťuje o milosrdenstve nášho nebeského Otca voči nám. Je potvrdením všetkých zasľúbení o Božom milosrdenstve, Jeho milosti, zľutovaní sa a láske k človeku. Posolstvo Veľkej noci je dokladom tejto nepochopiteľnej lásky a potvrdením Božej moci, sily a vlády v tomto svete. V súčasnosti potrebujeme počuť uistenie o tom, že náš Pán Boh je mocným Bohom, ktorého nemôže poraziť hriech, ani jeho dôsledky, ani smrť. A tak aj dnešnou kázňou a celou rodinnou pobožnosťou sa nechajme uistiť o tejto moci a sláve a sile nášho nebeského Otca. Veď Jeho milosť napĺňa zem. Jeho slovom boli utvorené nebesia a dychom Jeho úst všetky ich zástupy.

Biblické zastavenie uprostred týždňa, 22.4.2020

1. nedeľa po Veľkej noci, 19.4.2020

„... túžte po duchovnom čistom mlieku,
aby ste ním rástli na spasenie."
(1Pt 2,2)

Milí naši, táto nedeľa má v našej cirkvi svoj zvláštny názov: Quasimodogeniti. Možno ste ho už niekedy počuli, alebo čítali niekde v kalendári. Tieto latinské názvy získali niektoré nedele (najmä poveľkonočné) zo starocirkevných latinských predspevov, introitov. Na každú nedeľu bol predpísaný iný a podľa prvého slova introitu dostala nedeľa svoj názov. 1Pt 2,2 začína slova: „ako práve teraz narodené nemluvniatka..." Quasimodogeniti sú vlastne slová „práve teraz narodené".

My vám v tomto zvláštnom období, keď sa opäť nemôžeme stretnúť, prajeme radosť zo vzkrieseného Pána Ježiša, ktorý so svojím zmŕtvychvstaním prináša možnosť opätovného narodenia = znovuzrodenia všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodnú žiť s Ním. Už sa tešíme, až sa opäť uvidíme, spoločne zaspievame našu radostnú Gloriu „Sláva Bohu na výsostiach" a dáme dohromady naše hlasy pri vyznávaní viery v toho, v koho sme uverili. K tomu nás napokon vedie aj dnešná kázeň. Opäť si urobme domáce pobožnosti a tak buďme spolu ako jeden Boží ľud.

Kdesi som videl obrázok, ako pri pohľade na Zem so zatvorenými kostolmi satan posmievačne hovorí Pánu Bohu: „Vďaka koronavírusu som zatvoril tvoje kostoly!" Ale Pán Boh sa na to usmieva a odpovedá: „Práve naopak, ja som práve otvoril jeden v každej domácnosti!" Tak premeňme aj naše domácnosti na kostoly, na chrámy Božie!

Pôvodne sme k tejto nedeli vybrali nasledovné piesne: 138, 135, 599, 154 a 148;
starozmluvný text: Ezd 5,1-5a;
novozmluvný text: Zjav 5,1-7;
evanjelium: J 20,24-29.

Ak máte prístup na internet, tak všetky kázne a aj stredtýždňové príhovory sú zverejnené na našej zborovej webstránke ecav.rankovce.sk. Časom pribudnú aj staršie kázne.

Obraciame sa na vás aj s prosbou o finančnú pomoc. Keďže je to už vyše mesiaca, ako nemáme bohoslužby, vypadol nám aj príjem z našich ofier a milodarov. Preto, ak ste ochotní, pošlite svoj dar na číslo zborového účtu SK43 0900 0000 0001 0925 5082, prípadne odkladajte svoje ofery do samostatnej obálky a na konci tohto obdobia prineste potom do kostola. Vopred ďakujeme, že budete pamätať aj na potreby svojho cirkevného zboru.

Domáca pobožnosť, Veľkonočná nedeľa

Veľký piatok a Veľká noc

„Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých."
(1K 15,20)

Milí naši, tak aj celá Veľká noc nás zatvára do našich domácností, kostoly stále zívajú prázdnotou a vyzerá to tak, že tak skoro sa v spoločenstve neuvidíme. Dovoľte nám popriať vám napriek tomu vzácne okamihy počas rodinných pobožností doma, radosť zo Vzkrieseného Ježiša Krista, ako aj vďaku za Božiu milosť, ktorú nám prejavuje každý deň. Je vzácne prežívať tento čas s vami ako s tými, ktorí oddeľujú nedeľu pre Pána Boha a tým aj pre spoločenstvo s bratmi a sestrami, hoci v tomto čase spojenými len v moci Ducha svätého a na modlitbách.

Ďakujeme Pánu Bohu, že žijeme v časoch, keď sa môžeme aspoň takto dostať ku kázni nášho zboru a urobiť si domácu pobožnosť. Opäť vás k tomu povzbudzujeme.

Na Veľký piatok opäť siahnite po pašiách, príbeh utrpenia a smrti v nich bude gradovať a pomaly sa dostaneme až k samotnému krížu. Ak ste si na Kvetnú nedeľu rozdelili v rodine čítanie podľa postáv, urobte tak opäť. Pre najstaršieho člena rodiny vyhraďte prečítanie modlitby v pašiách na str. 105.

Tu je rozpis piesní a čítania biblických textov, ako sme ich mali pôvodne vybraté pre bohoslužby:
Veľkonočná nedeľa: 121, 123, 141, 126, 128 a 139; Žalm 118,14-24, evanjelium: Mk 16,1-8.
Veľkonočný pondelok: 144, 143, 145, 131, 130; Sk 13,1-5, evanjelium: L 24,13-35

Ak máte prístup na internet, tak všetky kázne a aj stredtýždňové príhovory sú zverejnené na našej zborovej webstránke ecav.rankovce.sk. Časom pribudnú aj staršie kázne.

Obraciame sa na vás aj s prosbou o finančnú pomoc. Keďže je to už vyše mesiaca, ako nemáme bohoslužby, vypadol nám aj príjem z našich ofier a milodarov. Preto, ak ste ochotní, pošlite svoj dar na číslo zborového účtu SK43 0900 0000 0001 0925 5082, prípadne odkladajte svoje ofery do samostatnej obálky a na konci tohto obdobia prineste potom do kostola. Vopred ďakujeme, že budete pamätať aj na potreby svojho cirkevného zboru.

Sestra farárka robila rozhovor o svojom pôsobení farárky pre rádio Košice, relácia by mala byť odvysielaná v stredu 8.4. o 10.30 hod., repríza v sobotu 11.4. tiež o 10.30 hod., záznam rozhovoru je tiež na webstránke Rádia Košice. Nech sa páči.

6. pôstna nedeľa, 5.4.2020

„Aké sú milé Tvoje príbytky, ó, Hospodine mocností!
Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových... "
(Žalm 84, 2-3)

Milí naši, ako zvlášť citlivo v našej situácii vyznievajú slová horeuvedeného žalmu! Je to už štvrtá nedeľa, ako naše kostoly ostávajú zatvorené kvôli našej vlastnej ochrane. Veríme, že takto pripravené kázne a pozdravy aspoň čiastočne zapĺňajú našu túžbu po spoločenstve a my aj takto vieme byť duchovne spojení navzájom, ale najmä s naším Pánom Ježišom Kristom. Nemajú slúžiť iba ako papier s napísanou kázňou na prečítanie si vo chvíľke pokoja po obede pri káve. To vôbec nie! Majú poslúžiť v domácnostiach ako pomôcka k domácim bohoslužbám.

6. pôstna nedeľa je v našej cirkvi už druhou pašiovou. To znamená, že na službách Božích používame Pašie s čítaním príbehu o ceste Pána Ježiša do Jeruzalema na samotný kríž, aby tam vybojoval boj dejín sveta. Ponúkam vám peknú možnosť – vezmite si doma, v rodinnom kruhu, do rúk všetci pašie a započúvajte sa do pašiového príbehu, prečítajte si ho. Skúste si aj zdôrazniť niektoré časti. Napr. takto:

  • Ak ste doma sami, tak slová, ktoré v príbehu hovorí Pán Ježiš, pri tichom čítaní vyslovte nahlas, aby vynikli.
  • Ak ste dvaja, jeden nech číta priamu reč všetkých postáv, druhý zase rozprávača.
  • Ak ste viacerí, rozdeľte si, kto bude čo čítať. Otec – hlava rodiny – nech číta slová, ktoré hovorí Pán Ježiš.
    Mama nech zase číta rozprávača. Ostatní nech si rozdelia – napríklad na striedačku – ostatnú priamu reč postáv, alebo si postavy dopredu rozdeľte medzi seba.

Ak si trúfnete, zaspievajte si aj piesne, alebo si vyberte, ktoré z nich. Kázeň nech opäť prečíta otec, alebo starý otec, kázňový text najstaršie dieťa... Po kázni nezabudnite na spoločný čas modlitieb, môžete prečítať aj tu napísanú. Nezabudnite na konci na modlitbu Pánovu – Otčenáš. Tak vytvoríte doma nádhernú atmosféru a naplníte tak slová Písma svätého: 1K 14,26. Čo sa tam píše? Schválne, pozrite si. Prajeme vám požehnaný čas domácich bohoslužieb!

Pred Veľkou nocou zvykneme – najmä na Veľký Piatok pristupovať aj k Večeri Pánovej. V cirkvi hľadáme spôsoby, ako by sme v tomto čase dokázali urobiť.

Pôstny príhovor, streda 1.4.2020

5. pôstna nedeľa, 29.3.2020

Ó, zošli svoje svetlo a svoju pravdu.
Ony nech ma vedú a privedú ma na Tvoj svätý vrch
a ku Tvojim príbytkom, aby som pristúpil k Božiemu oltáru
a k Bohu svojho radostného plesania.
(Žalm 43, 3-4)

Milovaní, srdečne Vás pozdravujeme v 5.pôstnu nedeľu. Začal nám čas pašií a my si chceme pri ich čítaní spolu s vami pripomenúť dielo vykúpenia a Božej lásky k nám, ktorá sa zjavila v Pánovi Ježišovi Kristovi. Je to už tretia nedeľa, kedy naše kostoly ostali zatvorené, nestretávame sa, neprežívame spoločenstvo na jednom mieste. Ale v duchu lásky, pravdy a na modlitbách sme spolu spojení a v moci Ducha Svätého smieme tento pôstny čas prežívať spolu, pri spoločných rodinných pobožnostiach. Povzbudzujeme Vás k čítaniu pašiového príbehu, k zaspievaniu si pôstnych piesní a k spoločným modlitbám. Prinášame vám opäť zamyslenie sa nad Božím Slovom, ktoré je pre nás chlebom života a živou vodou. Prijímajme ho s vďačnosťou a pokorou pred naším nebeským Otcom. Prijmite opäť tieto naše kázne ako prejav našej lásky voči Vám a túžby v ničom neostať dlžní zvestovaniu evanjelia v našom cirkevnom zbore. Veríme, že si nájdete spoločný čas a s otvoreným srdcom prijmete povzbudenie a posilnenie zo Slova Božieho.

Pôstny príhovor, streda 25.3.2020

4. pôstna nedeľa, 22.3.2020

„Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem.“
(Žalm 121, 1-2)

Krásne sú tzv. pútnické piesne zaznačené v knihe Žalmov hneď po najdlhšom, 119. žalme. Do našej situácie hovoria úplne presne. Nech sa páči, na každý deň vás pozývam počas najbližších dvoch týždňov k čítaniu a štúdiu denne jedného z nich. Sú naozaj nádherné.

Milovaní, srdečne Vás pozdravujeme a v duchu i na modlitbách sme spolu s vami. Momentálna situácia nám bráni v spoločných bohoslužbách a iných misijných a cirkevných stretnutiach, nič nám ale nebráni byť spolu spojení v láske nášho Spasiteľa, drahého Pána Ježiša Krista, a na modlitbách. Prijmite aj tieto naše kázne ako prejav našej lásky voči Vám a túžby v ničom neostať dlžní zvestovaniu evanjelia v našom cirkevnom zbore. Veríme, že si nájdete spoločný čas a s otvoreným srdcom prijmete povzbudenia a posilnenia zo Slova Božieho. Povzbudzujeme Vás k spoločným rodinným bohoslužobným stretnutiam. Nech sa stanú pre nás aj v týchto dňoch posilnením našej viery.

Pozývame vás aj k sledovaniu internetovej webstránky nášho cirkevného zboru, na ktorej môžete sledovať aj videopríhovory a iné zaujímavé informácie o našom spoločenstve.

Pôstny príhovor, streda 18.3.2020

3. pôstna nedeľa, 15.3.2020

„Aká vzácna je Tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí majú v tôni Tvojich krídel útočište."

Drahý Otče, v Tvojej ochrane môžeme prežívať tieto dni a prijímať pokoj z Tvojej blízkosti.

Milovaní, srdečne Vás pozdravujeme a v duchu i na modlitbách sme spolu s vami. Možnože nám momentálna situácia bráni v spoločných bohoslužbách a iných misijných a cirkevných stretnutiach, nič nám ale nebráni byť spolu spojení v láske nášho Spasiteľa, drahého Pána Ježiša Krista, a na modlitbách. Prijmite aj tieto naše kázne ako prejav našej lásky voči Vám a túžby v ničom neostať dlžní zvestovaniu evanjelia v našom cirkevnom zbore. Veríme, že si nájdete spoločný čas a s otvoreným srdcom prijmete povzbudenia a posilnenia zo Slova Božieho. Povzbudzujeme Vás k spoločným rodinným bohoslužobným stretnutiam. Nech sa stanú pre nás aj v týchto dňoch posilnením našej viery.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie