O cirkevnom zbore

Náš cirkevný zbor patrí do Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Veríme v Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha svätého, vyznávame Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Vieroučne určujúce sú pre nás kanonické spisy Starej a Novej zmluvy, prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie, rovnako aj symbolické knihy evanjelickej cirkvi:

  1. Augsburské vyznanie
  2. Obranu Augsburského vyznania
  3. Malý a Veľký katechizmus Dr. M. Luthera
  4. Šmalkaldské články
  5. Formulu svornosti.

Spoločenstvo nášho cirkevného zboru tvorí 800 evanjelikov z deviatich dedín v okrese Košice-okolie:

1. Rankovce – matkocirkev, to znamená, že tu je sídlo cirkevného zboru, tu býva farár s rodinou, tu sa najčastejšie konajú celozborové aktivity; v Rankovciach sa veriaci stretávajú pravidelne každú nedeľu na bohoslužbách (10.30 hod.), deti prichádzajú na svoje spoločenstvo – detskú besiedku počas bohoslužieb po druhej piesni, dospelí študujú Písmo sväté na biblických hodinách v stredu večer na fare, tu je miesto pre otázky a rozhovory na témy Božieho slova a Jeho vôle, tu je rovnako priestor pre spoločné modlitby.

V dedine Rankovce sa venujeme misii medzi Rómami, v roku 2007 tvoria 74% obyvateľov obce.

2-4. Bačkovík, Boliarov, Čakanovce – filiálne spoločenstvá so svojimi pravidelnými bohoslužbami v kostoloch, detské besiedky pre deti a biblické hodiny pre dospelých.

5-8. Mudrovce, Herľany, Trsťany, Ďurďošík – dediny bez kostolov, s malým počtom evanjelických veriacich, bohoslužby bývajú jedenkrát v mesiaci (2. sobota) v domácnosti alebo na obecnom úrade. V minulosti aj tu bývali besiedky, spoločenstvá žien na modlitbách.

9. Žírovce – dedina pridelená k Herľanom, bohoslužby na pamiatku posvätenia miestnej zvonice bývajú raz v roku pod holým nebom v strede dediny – prvú júlovú nedeľu.

Prihlásenie