Kázne a príhovory

6. pôstna nedeľa, 10.4.2022

Rátaj s Kristom!

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho, a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nieto v Ňom nijakej tmy."

(1. list Jánov 1,1-5)

5. pôstna nedeľa, 3.4.2022

Prečo sa radovať v Hospodinovi

„Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz-zákonník Ezdráš i levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: Svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinovi; netrúchlite teda a neplačte! Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. "

(Nehemiáš 8,9-10)

4. pôstna nedeľa, 27.3.2022

Tvoja tvár znie povedome

„Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám: Majú svoju odmenu! Ale keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe."

(Evanjelium podľa Matúša 6,16-19)

3. pôstna nedeľa, 20.3.2022

So satanom za chrbtom, no s Kristom po boku

„Potom mi ukázal veľkňaza Józuu, stojaceho pred anjelom Hospodinovým, a satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal satanovi: Nech ťa pokarhá Hospodin, satan! Nech ťa pokarhá Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anjelom. Ten povedal tým, čo stáli pred ním: Vyzlečte ho z tých špinavých šiat! Jemu povedal: Pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Ja som povedal: Položte mu na hlavu čistý turban! Vtedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pri tom. Anjel Hospodinov dosvedčil Józuovi a povedal: Takto vraví Hospodin mocností: Ak budeš chodiť po mojich cestách a zachovávať moje nariadenia, aj ty budeš spravovať tento môj dom a starať sa o moje nádvoria. Umožním ti prístup medzi tých, ktorí tu stoja! Počujte, veľkňaz Józua, ty i tvoji druhovia, ktorí sedia pred tebou, pretože oni sú mužmi dobrého znamenia, lebo, hľa, privediem svojho sluhu - Výhonok. Lebo, hľa, tu je ten kameň, ktorý som položil pred Józuu; na jedinom kameni je sedem lesklých plôch. Ja sám vyryjem naň nápis - znie výrok Hospodina mocností - a v jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny. V ten deň - znie výrok Hospodina mocností - každý pozvete svojho druha pod vinič a pod figovník."

(Zachariáš 3,1-10)

2. pôstna nedeľa, 13.3.2022

Cirkev vo svete

„Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome."

(Evanjelium podľa Matúša 5,14-15)

1. pôstna nedeľa, 6.3.2022

Najťažší pôst v mojom živote

„Istého dňa, keď sa synovia Boží prišli postaviť pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Vtedy Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ prichádzaš? Satan odpovedal Hospodinovi: Z potuliek po zemi a z pochôdzky po nej."

(Jób 1,6-7)

Predpôstna nedeľa, konvent, 27.2.2022

Je suis Ukraine!

„Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva aj teraz, aj naveky! "

(2. list Petrov 3,18)

Nedeľa po Deviatniku, 20.2.2022

A kde je Tvoja Biblia?

„A keď sa schádzal veľký zástup a z miest hrnuli sa k Nemu, hovoril v podobenstve: Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu, a keď vzišlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo. A On riekol: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným (hovorím) v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počuli, a nerozumeli. Podobenstvo znamená toto: Semeno je slovo Božie. To kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreň, začas veria, a v pokušení odstupujú. Ktoré však padlo medzi tŕnie, sú tí, čo počúvajú, ale na cestách života udusia ich starosti, bohatstvo a rozkoš života, a nedozrejú. Ale ktoré padlo do dobrej zeme, sú tí, ktorí počúvajú slovo, zachovávajú ho v čistom a dobrom srdci, sú stáli a prinášajú úžitok. "

(Evanjelium podľa Lukáša 8,4-15)

Nedeľa Deviatnik, 13.2.2022

Odsúdení na neúspech

„Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, odpadli ste z milosti."

(List apoštola Pavla Galatským 5,4)

Posledná nedeľa po Zjavení, 6.2.2022

Premenenie Ježiša

„Asi o osem dní po týchto rečiach vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Keď sa modlil, premenila sa Mu tvár a odev zaskvel sa Mu bielobou. A hľa, zhovárali sa s Ním dvaja mužovia: Mojžiš a Eliáš, a zjavení v sláve, hovorili o Jeho smrti, ktorú mal podstúpiť v Jeruzaleme. No Petra a tých, čo boli s Ním, premohol spánok, a keď sa prebudili, videli Jeho slávu a tých dvoch mužov, ktorí stáli s Ním. Keď títo odchádzali od Neho, povedal Peter Ježišovi: Majstre, dobre nám je tu. Urobme tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi; nevedel totiž, čo hovorí. 34 Keď toto hovoril, povstal oblak a zastrel ich. A báli sa, keď vchádzali do oblaku. A z oblaku zaznel hlas: Toto je môj vyvolený Syn; Jeho poslúchajte. Keď hlas ešte znel, spozorovali, že Ježiš je sám. A oni zmĺkli a v tých dňoch nepovedali nikomu ani slovo o tom, čo videli."

(Lukáš 9,28-36)

4. nedeľa po Zjavení, 30.1.2022

Hospodin je naším ťažným zvieraťom

„Bél sa zrútil, nakláňa sa Nebó; ich modly sa dostali na zvieratá a dobytok. Tie, čo ste vy nosili, sú už naložené na ustaté zvieratá. Naklonili sa, súčasne klesli na kolená, nevládzu zachrániť bremeno, aj samy putujú do zajatia. Počúvajte ma, dom Jákobov, i všetok zvyšok domu Izraela, ktorý som dvíhal od života matky a nosil od narodenia: Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim."

(Izaiáš 46,1-4)

3. nedeľa po Zjavení, 23.1.2022

Čo hrá v našej duši?

„Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. “

(List Efezským 5,19-20)

2. nedeľa po Zjavení, 16.1.2022

Boží veľvyslanec

„Ácház mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo je správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid, ale chodil po cestách izraelských kráľov, ba zhotovil i zlievané modly pre baalov. Sám kadil v Ben-Hinnómskom údolí a synov si previedol cez oheň podľa ohavných zvykov národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraela. Obetoval a kadil na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. Preto ho Hospodin vydal do rúk sýrskeho kráľa, ktorý ho porazil, odvliekol z neho veľmi mnohých do zajatia a dopravil do Damasku. Hospodin ho vydal aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu pripravil veľkú porážku. Pekach, syn Remaljov, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc ľudí, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Boha svojich otcov. Zichrí, efrajimský hrdina, zabil kráľovho syna Maaseju, predstaveného kráľovského paláca Azríkáma a kráľovho zástupcu Elkánu. Izraelci odvliekli svojim bratom do zajatia dvestotisíc žien, synov a dcér. Vzali im aj veľkú korisť, ktorú odniesli do Samárie. Bol tam Hospodinov prorok menom Ódéd, ktorý vyšiel pred vojsko, vchádzajúce do Samárie, a povedal mu: Hľa, pretože sa Hospodin, Boh vašich otcov, rozhneval na Júdejcov, vydal vám ich do rúk. Vy ste ich však vraždili so zúrivosťou, ktorá prenikla až do neba. Teraz zamýšľate podrobiť si Júdejcov a Jeruzalemcov za otrokov a otrokyne. Či aj vy nie ste vinní pred Hospodinom, svojím Bohom? Poslúchnite ma teda a vráťte zajatcov, ktorých ste odvliekli svojim bratom, lebo vás zasiahne páľava Hospodinovho hnevu. Tu mužovia spomedzi efrajimských predákov: Azarja - syn Jóchánánov, Berechja, syn Mešillémótov, Chizkija, syn Šallumov, a Amásá, syn Chadlajov - vystúpili naproti tým, ktorí prichádzali z výpravy, a povedali im: Nevoďte sem zajatcov, lebo by ste k nášmu previneniu proti Hospodinovi mohli úmyselne pripojiť ďalšie hriechy a previnenia. Beztak máme mnoho vín a páľava hnevu spočíva na Izraeli. Nato ozbrojenci prepustili zajatcov a korisť pred hodnostármi a celým zhromaždením. Mužovia vyzvaní po menách povstali, ujali sa zajatcov a z koristi zaodeli všetkých nahých. Keď ich zaodeli, zaobuli, nakŕmili, napojili a ošetrili masťou, prepravili všetkých nevládnych na osloch. Zaviedli ich k ich bratom do Jericha, Mesta paliem, a vrátili sa do Samárie.“

(2. kniha kronická 28,1-15)

1. nedeľa po Zjavení, 9.1.2022

Od krstu k misii

„Kristus ... je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v Ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné: tróny, panstvá, kniežatstvá, mocnárstva, všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým, a všetko spolu má v Ňom svoje bytie. On je hlavou tela, cirkvi, On počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby Jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobré uznal, aby v Ňom prebývala všetka plnosť a aby Ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi Jeho kríža.“

(List ap. pavla Kolosenským 1,15-20)

Zjavenie Krista Pána, 6.1.2022

Čo s tým robíš ty?

„Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, znepokojil sa a s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odvetili mu: V judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok: A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal: Choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. I vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Na pokyn vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, sa vrátili do svojej krajiny inou cestou.“

(Ev. podľa Matúša 2,1-12)

Nedeľa po Novom roku, 2.1.2022

Ceruzka zvaná život

Video bude dostupné od 2.1.2022 od 0.00 hod.

„A teraz už vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať – veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne; miesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto!“

(List apoštola Jakuba 4,13-15)

Nový rok, 1.1.2022

Od nového štepu sa čaká dobré ovocie

Video bude dostupné od 1.1.2022 od 0.00 hod.

„Títo vyšli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúb-Addánu a z Imméru, a nemohli dokázať, či je ich rod a pôvod z Izraela: synovia Delajovi, Tóbijovi a synovia Nekódovi, bolo ich šesťsto-päťdesiatdva. Z kňazských potomkov: synovia Chobajovi, Hakkócovi a Barzillajovi, ktorý si vzal za ženu jednu z dcér Barzillaja Gileádskeho a prevzal jeho meno. Títo hľadali svoje rodové záznamy, ale nenašli. Vylúčili ich teda z kňazstva. Miestodržiteľ im zakázal jesť z najsvätejších vecí, kým nepovstane kňaz pre opytovanie sa pomocou urím a tumím.“

(Ezdráš 2,59-63)

Starý rok, 31.12.2021

Štipka irónie, vytrvalosti a bdelosti

Video bude dostupné 31.12.2021 od 13.00 hod.

„Vtedy Boh riekol Nóachovi: Koniec nastal každému telu predo mnou, lebo pre ľudí zem je plná násilia. Vyhubím ich zo zeme. Urob si koráb z góferového dreva; urob koráb s priehradami a natri ho zvnútra i zvonku smolou... Lebo ja uvediem potopu vôd na zem, aby som vyhubil spod neba každé telo, ktoré má v sebe dych života. Všetko, čo je na zemi, musí zhynúť. Ja však ustanovím svoju zmluvu s tebou a do korábu vojdeš ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive; budú to samec a samica.“

(1. kniha Mojžišova 6,13-14.17-19)

2. vianočný sviatok, 26.12.2021

Bez registrácie to nejde!

„Po tomto som videl: ajhľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, volali mohutným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi! A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: Amen! Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.“

(Zjavenie Jánovo 7,9-12)

1. vianočný sviatok, 25.12.2021

Hoax o Ježišovi?

Kázeň a pobožnosť nie je nahratá, namiesto toho je k dispozícii nahrávka seniorátnych bohoslužieb, stačí kliknúť sem.

„On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi, a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanje-liom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.““

(2. List apoštola Pavla Timoteovi 1,9-10)

Štedrý večer, 24.12.2021

Posolstvo Vianoc: Veža stáda

„A stalo sa, keď odišli anjeli od nich do neba, že si pastieri hovorili jeden druhému: „Poďme teraz až do Betlehema a pozrime sa, čo sa stane, čo Pán učinil.““

(Evanjelium podľa Lukáša 2,15)

4. adventná nedeľa, 19.12.2021

Ženích krvi: My pred Vianocami

„Cestou na miesto, kde nocovali, stretol ho Hospodin a chcel ho zabiť. Vtedy Cippóra vzala kamenný nôž a obrezala predkožku svojmu synovi, dotkla sa ňou Mojžišovho ohanbia a povedala: Veru si mi ženíchom krvi. Potom ho Hospodin nechal. Vtedy použila názov pre obriezku: ženích krvi.“

(2. kniha Mojžišova 4,24-26)

3. adventná nedeľa, 12.12.2021

Dnes som to JA aj TY

„Vystúp na vysoký vrch, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Sionu! Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť Jeruzalemu! Zodvihni, neboj sa, povedz judským mestám: „Hľa, váš Boh! Hľa, Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou a jeho ruka bude vládnuť. Odmenu víťaza nesie so sebou a jeho trofeje idú pred ním. Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona; starostlivo vedie ovce brezivé.“

(Izaiáš 40,9-11)

2. adventná nedeľa, 5.12.2021

Usteľme si v obývačke!

„20 Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľu-dia pozorovali. 21 Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! "

(Evanjelium podľa Lukáša 17,20-21)

1. adventná nedeľa, 28.11.2021

Sú medzi nami

„28 Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správne odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? 29 Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. 31 Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania. 32 Tu povedal Mu zákonník: Dobre, Majstre, pravdu si povedal, že jeden je Boh a niet iného okrem Neho; 33 a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete. 34 Keď Ježiš videl, ako rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa Ho viac neopovážil spytovať. "

(Evanjelium podľa Marka 12,28-34)

25. po Trojici, 21.11.2021

Nedeľa do večnosti

„2 Hospodine, počul som o Tebe zvesť a videl som Tvoje dielo, Hospodine. Oživ ho v najbližších rokoch. V najbližších rokoch urob ho známym, v hneve pamätaj na zľutovanie! 3 Boh prichádza od Témánu a Svätý z vrchu Párán. Sela! Jeho veleba zakryla nebesá a zem je plná Jeho chvály. 4 On žiari ako svetlo, lúče Mu z ruky šľahajú, a tým je zahalená Jeho moc. 5 Pred Jeho tvárou kráča mor a vzápätí za Ním ide nákaza. 6 Zastane, premeriava zem, pozrie - a pohne národmi. Rozpadnú sa večné vrchy, sklonia sa odveké kopce; Jemu patria cesty večnosti. 7 Stany Kúšanu vidím v nešťastí, trasú sa šiatre Midjánska. 8 Či proti riekam, Hospodine, či proti riekam planie Tvoj hnev? Či proti moru je Tvoje rozhorčenie, keď sa nesieš na svojich koňoch a na svojich víťazných vozoch? 9 Tvoj luk je pripravený. Tvoj tulec je naplnený šípmi. Sela. Riekami brázdil si zem. ... 16 Začul som, a pohlo sa mi vnútro, a na ten zvuk chvejú sa mi pery, hniloba vniká mi do kostí a podlamujú sa mi nohy; budem čakať na deň súženia, ktorý pripadne na ľud, čo útočí na nás. 17 Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. 18 Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy. 19 Hospodin, Pán, je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny."

(Abakuk 3,2-9.16-19)

24. po Trojici, 14.11.2021

Amen pred posledným súdom

„16 Kto sa požehnáva v krajine, nech sa požehnáva verným Bohom, kto prisahá v krajine, nech prisahá na verného Boha. Lebo zabudnuté budú predošlé súženia a skryté pred mojím zrakom. 17 Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu. 18 Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím."

(Izaiáš 65,16-18a)

23. po Trojici - Pamiatka zosnulých, 7.11.2021

Nový pohľad na život a na smrť

„A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený, ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi."

(1. list Korintským 15,14-22)

22. po Trojici - Pamiatka reformácie, 31.10.2021

Moje miesto na ceste z Egypta

Moje miesto na ceste z Egypta

„Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramesesu do Sukkótu, asi šesťstotisíc peších mužov okrem detí. I mnoho iného ľudu šlo s nimi, obrovské stádo drobného dobytka a rožného statku. Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasených posúchov; lebo ešte nevykyslo, keďže ich vyhnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať, ba ani jedlo na cestu si pripraviť. Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov. Po 430 rokoch, práve v ten deň vyšli všetky voje Hospodinove z Egypta. Toto je noc bdenia, zasvätená Hospodinovi, v ktorú ich vyviedol z Egypta; toto je noc bdenia zasvätená Hospodinovi pre všetkých Izraelcov z pokolenia na pokolenie."

(2. kniha Mojžišova 12,37-42)

21. po Trojici, 24.10.2021

Šesť imperatívov

„1 Ďakovný žalm. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! 2 S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! 3 Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. 4 Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! 5 Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod."

(Žalm 100)

20. po Trojici, 17.10.2021

Stratená príležitosť

„Kráľ i Hamán prišli znovu popíjať s kráľovnou Ester. Druhého dňa, keď pili víno, kráľ sa zase spýtal Ester: „Aké máš želanie, kráľovná Ester? Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to.“ Kráľovná Ester odpovedala: „Ak som získala tvoju priazeň, ó, kráľ, a ak je to kráľovi prijateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť. Boli sme totiž predaní — ja i môj národ —, aby nás vyhubili, zabíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo naše nešťastie by nestálo za to, aby sa kráľ pre to trápil.“ Kráľ Ahasvér povedal kráľovnej Ester: „Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť?“ Ester odpovedala: „Tým zarytým nepriateľom je tento zlomyseľný Hamán.“ Hamán nato zostal celý ohromený pred kráľom a kráľovnou."

(Ester 7,1-6)

19. po Trojici, 10.10.2021

Kresťan – verný kňaz živého Boha

„57 Riekol som: Hospodine, mojím údelom je Tvoje slová zachovávať. 58 Hľadám Tvoju priazeň celým srdcom; zmiluj sa podľa svojho sľubu nado mnou. 59 O svojich cestách premýšľam a obraciam si nohy k Tvojim svedectvám. 60 Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať Tvoje príkazy. 61 Povrazy bezbožných ma objali, ale na zákon Tvoj som nezabudol. 62 O polnoci vstávam oslavovať Ťa za Tvoje spravodlivé práva. 63 Som druhom všetkých, ktorí sa Ťa boja, tých, ktorí plnia Tvoje rozkazy. 64 Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam."

(Žalm 119,57-64)

18. po Trojici, 3.10.2021

Žeby láska?

Žeby láska?

„A on mu odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."

(Evanjelium podľa Matúša 22,37-40)

17. po Trojici, 27.6.2021

Apoštolským požehnaním sa kázeň stáva Božím slovom!

Apoštolské požehnanie

„Milosť Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného, teraz však zjaveného na rozkaz večného Boha skrze prorocké písma, oznámeného všetkým národom, aby boli poslušné vo viere: Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen. "

(List ap. Pavla Rímskym 16,24-27)


Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie