Z kroniky

Okrem pravidelných aktivít cez týždeň v našom cirkevnom zbore vytvárame možnosti aj na mimoriadne stretnutia. Tu sú vkladané správy o takýchto aktivitách z nášho zborového časopisu Slovo, ktorý vychádza každý mesiac.

Rok 2020

Marec a apríl 2020

špeciálny režim počas opatrení ...

Pôvodne sa počas týchto mesiacov malo usktočniť niekoľko zaujímavých stretnutí. V pláne sme mali začať so stretávaním sa našich najstarších bratov a sestier, našich dôchodcov (to malo byť v sobotu 14.3.). V nedeľu na druhý deň mládežnícke bohoslužby v Bačkovíku. V marci ešte seniorátny konvent a pôstny modlitebný týždeň.
V apríli sme zase mali zase naplánovaný čas s našimi konfirmandami - víkendovka, skúška a slávnosť.

Všetko to ale od 10.3. muselo ostať stáť...

Február 2020

2.2. – filiálne výročné konventy v Bačkovíku a Boliarove.

14.2. – manželský večer v Herľanoch s hosťami manželmi Igorom a Boženou Mišinovcami, záujem bol trochu väčší ako pred rokom, veľmi milé stretnutie, odporúčam aj ďalším.

15.2. – stretnutie mládeže s naším spevokolom, ďalšie veľmi vydarené a povzbudivé stretnutie.

16.2. – zasadanie výročného zborového presbyterstva v Herľanoch s dlhým rokovaním, brat dozorca pozval všetkých aj k slávnostnej večeri pri príležitosti svojho životného jubilea, srdečne ešte raz gratulujeme.

18.2. – stretnutie revízneho výboru na fare.

23.2. – výročný konvent cirkevného zboru konaný v Rankovciach, povzbudzujem však všetkých členov, aby prichádzali na výročný konvent, pretože tam rozhodujeme o živote cirkevného zboru, tento rok sa stretlo len 52 ľudí, kde boli vtedy ostatní? Ako strávili svoju nedeľu - bez spoločenstva? Toto je náš spoločný cirkevný zbor!

28.2.-2.3. – prázdninová víkendovka mládeže v Stratenej spolu s mládežníkmi z gelnického cirk. zboru.

Január 2020

1.1. – novoročné bohoslužby aj s vybratím si povzbudivých biblických veršíkov.

5.1. – novoročné posedenie spevokolu na fare.

18.1. – spoločné stretnutie rodiniek a mládeže. Naši mládežníci si pozvali na svoje stretnutie rodinky, veľmi milé stretnutie.

26.1. – filiálne konventy v Čakanovciach a Rankovciach.

Rok 2019

December 2019

9.12. – predvianočné stretnutie redakcie Slova na večeri a bowlingu v Košiciach, prechádzke po vianočných trhoch a skvelom zážitku na ruskom kolese na Hlavnom námestí. Veľmi dobrý čas na utuženie vzťahov a plánovanie.

9.-12.12. – adventný modlitebný týždeň, počas ktorého nám opäť slúžili slovom ochotní bratia a sestry z nášho cirkevného zboru (D. Goduš, A. Korečková, M. Činčurová, H. Hlavatá), viacerí sa zapojili do modlitieb.

13.-14.12. – seniorátne stretnutie žien Košického seniorátu v Herľanoch sa konalo pod vedením našej sestry farárky. V téme Som žena stvorená na obraz a s jasným poslaním od Boha sa približne 35 účastníčkam prihovorili sestry Andrea Korečková z Bačkovíka a Eva Oslíková z Modry.

15.12. – oferou z 3. adventnej nedele sme prispeli na zbierku pre rodiny v Prešove, ktoré ostali poškodené po výbuchu bytovky. Vyzbieralo sa krásnych 1.558,10 € (Bačkovík: 300,50, Čakanovce 370,-, Boliarov 572,20, Rankovce: 315,40). Srdečne všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme. Kto by tak ešte chcel urobiť, môže priamo na číslo účtu zverejnené na webstránke cirkvi.

24.12. – Štedrý večer v našich kostoloch. Počas Štedrého večera máme pravidelne najviac naplnené miesta v kostoloch. Pri sviatočných bohoslužbách vystúpili aj naše besiedky. Na Štedrý večer oferu posielame pre detskú onkológiu v Košiciach. Tentoraz sa vyzbieralo celkom 1.909,- € (z toho: Rankovce: 294,40 €, Bačkovík: 525,50 €; Boliarov: 609,10 €, Čakanovce: 480,- €). Každý rok vďaka Božej milosti vyzbierame viac (teraz o 155,- € viac než vlani). Srdečne všetkým, ktorí prispeli aj na takýto cieľ, ďakujeme.

26.12. – už celkovo piaty vianočný koncert kolied nám tentoraz v Čakanovciach pripravil náš spevokol s nacvičenými vianočnými piesňami, koledami. Do programu milo prispeli aj deti z besiedok s ich nacvičenými piesňami zo Štedrého večera. Sladkú odmenu pre účinkujúcich venovali manželia Kičinovci. Ďakujeme.

26.12. – poobede sa na fare ešte stretli naši mládežníci na svojom vianočnom večierku plnom dobrôt a sladkostí.

27.12. – veľmi dobrým stretnutím medzi sviatkami bol tzv. teambuilding našich vedúcich dorastu aj mládeže v Herľanoch. Hostia Marianna Sláviková (ref. cirkev, Svinica) a Magdaléna Činčurová mali skvelé slovo, všetci vedúci prežili vynikajúci čas.

31.12. – posledný deň roka spolu sa asi 60 ochotných modlitebníkov zapojilo do modlitebnej reťaze v prosbách o požehnanie nášho cirkevného zboru v Novom Roku 2020. Vynikajúce! Mládežníci na fare, rodinkári zase v Bačkovíku na svojich stretnutiach pri Slove, piesňach a na modlitbách spoločne vstúpili do Nového roka.

November 2019

3.11. – pamiatka zosnulých vo všetkých kostoloch s pripomenutím si všetkých, ktorí nás počas posledného roka opustili. V Rankovciach sme tiež položili kvety na hroby tu pochovaných farárov.

6.11. – návšteva misijného tímu z USA na výučbe náboženstva na školách v Bačkovíku a Herľanoch.

8.11. – zasadanie zborového presbyterstva. Pozvanie prijal generálny dozorca našej cirkvi, Ing. Ján Brozman. Hovoril o tom, ako to vyzerá s financovaním cirkvi podľa nového zákona, predostrel nám aj model, ktorý už niekoľko rokov používajú v Obišovciach.

10.11. – seniorátne stretnutie presbyterov v Kysaku. Hosťami boli bratia Slavomír Slávik a Ondrej Kolárovský, obaja z Evanjelizačného strediska. Ich služba bola zameraná na hodnoty a ciele cirkevného zboru, o komunikácii a predchádzaní konfliktom, o službe svojimi darmi a tiež o urovnaní si života pred Bohom, druhými i sami so sebou.

14.-17.11. – konferencia rodinného spoločenstva v Tatranských Matliaroch. To je ďalšie dobré stretnutie, ktoré sa koná v našej cirkvi, tento rok sa jej z nášho zboru zúčastnili iba Hrehorovci.

17.11. - seniorátne stretnutie mládeže v Košiciach v kostole na Terase organizačne opäť pripravili najmä naši mládežníci, ale so zapojením sa aj iných mládeží zo seniorátu. Na stretnutí bolo prítomných vyše 80 mladých ľudí.

24.11. – nedeľa večnosti, ako v našej cirkvi nazývame poslednú nedeľu cirkevného roka, znamenala pre nás aj volebný konvent s druhým kolom volieb biskupa Vých. dištriktu (prvé kolo sme mali 27.10., tam nik nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov). V druhom kole sme v našom zbore volili nasledovne: ses. Katarína Hudáková získala 53 hlasov, br. Peter Mihoč 70 hlasov.

24.11. – naši mládežníci pripravili v Boliarove ďalšie mládežnícke bohoslužby. Zabezpečili jednotlivé časti bohoslužieb, kazateľom bol Stanislav Kocka, farár z Košíc.

29.11.-1.12. – sústredenie konfirmandov v Gerlachove pri Poprade. Ďalšie zo sústredení s preopakovávaním si vedomostí z učebnice, budovaním spoločenstva, návštevou Štrbského plesa – to patrí v našom cirkevnom zbore k výchova našich konfirmandov. Spolu s nimi sa sústredenia zúčastnili aj vedúci dorastu.

Október 2019

1.-3.10. – teologická konferencia v Poprade s témou: Cirkev a médiá. Celá tretina všetkých našich evanjelických duchovných sa na prednáškach dozvedala, aké sú moderné možnosti prezentovania sa cirkvi v tomto svete. Teším sa, že mnohé z tam prezentovaných možností aktívne využívame aj v našom cirkevnom zbore (zborový časopis, webstránka zboru, facebookové skupiny), iné sa chystáme ešte použiť. Veľmi by sme však pri tomto uvítali pomoc ochotných šikovných ľudí.

6.10. – seniorátne stretnutie dorastu v Obišovciach za účasti aj našich dorastencov. Súčasťou programu bola návšteva obnovovaného obišovského hradu v lese, duchovný, i zábavný program.

7.-11.10. – ďalší Biblicko-rekreačný týždeň Modlitebného spoločenstva ECAV v našich Herľanoch. V hlavnej téme Stvorení pre večnosť vo svojich prednáškach poslúžili Stanislav Grega, senior z Liptova, Štěpán Rucki, kresťanský lekár pediater z Třinca a Ján Hrobň, biskup Záp. dištriktu, počas celého týždňa pomohli s programom viacerí ochotní bratia a sestry z okolia, na misijnýcn bohoslužbách v stredu v Rankovciach vystúpil aj náš zborový spevokol. Pre asi 60 prihlásených účastníkov to bol dobrý čas a hodnotný program.

11.10. – regionálne stretnutie Spoločenstva evanjelických žien v Herľanoch pre sestry z cirkevných zborov Rankovce, Vyšná Kamenica a Opiná pripravila moja manželka, koordinátorka pre prácu so ženami v našom senioráte. Duchovným slovom o rozkvitnutej žene prítomných asi 75 sestier sprevádzala naša sestra Magraléna Činčurová. Požehnané stretnutie, účastníčky sa pýtali aj na ďalšie podobné stretnutie a už teraz pozývame na seniorátnu minikonferenciu SEŽ, ktorá bude v Herľanoch aj s nocľahom 13.-14.12.2019.

20.10. – milá slávnosť zlatá konfirmácia pre tých, ktorí pred 50 rokmi (teda v rokoch 1968 a 1969) skladali svoj konfirmačný sľub v našom cirkevnom zbore. Na stretnutie prišlo celkom 19 bývalých konfirmandov. Po centrálnych bohoslužbách v Rankovciach sa potom spoločne zdieľali o prežitých rokoch pri obede v Herľanoch.

27.10. – nedeľa s poďakovaním za úrody a s výzdobou kostolov z darov našich záhrad. Ďakujeme tým, ktorí priniesli niečo zo svojich úrod, aby takto esteticky zvýraznili charakter bohoslužieb.

27.10. – Žatva spevokolov v Budimíre, z nášho seniorátu spolu s naším tri spevokoly, hostia – spevokol z Bardejova, z Vajkoviec a dva spevokoly z Geče, plný kostol ľudí a dobrý hudobný zážitok! Oplatilo sa byť tam.

27.10. – ďalšie z rómskych bohoslužieb, tentoraz v komunitnej záhrade v osade v Rankovciach.

28.-31.10. – reformačný modlitebný týždeň Košického seniorátu. Každý večer sme sa pri výmene farárov seniorátu stretávali po jednotlivých cirkevných zboroch, v našom zbore poslúžili sestra farárka A. Debnárová z Budimíra, bratia farári Dušan Havrila a Samuela Linkesch z Košíc, reformačné bohoslužby sme mali na dvoch miestach, počas dvoch večerov program doplnili milým vystúpením deti z besiedky v Boliarove a Rankovciach. Ďakujeme.

September 2019

1.9. – služby Božie na začiatku školského roka s Večerou Pánovou a požehnaním všetkých, koho sa týkajú školské povinnosti.

7.9. – seniorátne stretnutie detí v Nižnej Kamenici za účasti asi 80 detí z celého nášho seniorátu. Teším sa, že deti z nášho zboru tvorili celú tretinu účastníkov. Program začínal duchovnou časťou plnou piesní, Božieho slova a modlitieb v kaštieli v Nižnej Kamenici, pokračoval potom súťažami po celej dedine a napokon sa deti pešo presunuli do kostola vo Vyšnej Kamenici, kde bol program zavŕšený vyhodnotením.

7.9. – návšteva Kurta Westmana na mládeži. Kurt Westman pracuje pre nórsku evanjelickú misiu a v spolupráci s našim slovenským Evanjelizačným strediskom (EVS) už viackrát navštívil Slovensko. V sprievode riaditeľa EVS Slavomíra Slávika navštívil aj našu mládež, kam prijali pozvanie aj naši rodinkári a mal vzácne svedectvá zo svojho života, najmä o jeho službe ako riaditeľa organizácie Open doors, ktorá aj počas socializmu zabezpečovala prísun Biblií do krajín východného bloku, neskôr do islamského sveta.

13.-15.9. – sústredenie našich konfirmandov na fare bolo ďalším dôležitým formačným stretnutím aj s vedúcimi dorastu, či s mládežníkmi. Milé bolo aj ich vystúpenie v nedeľu na bohoslužbách v Rankovciach.

20.9. – stretnutie s Clarou Jones v Košiciach pri predstavení jej knihy Milovaná. Viaceré sestry sa zúčastnili tohto stretnutia so vzácnou sestrou, manželkou misionára Danny Jonesa, ktorí prišli na Slovensko krátko po páde totality a požehnanie pôsobili medzi mladými ľuďmi. Teraz po rokoch sa opäť vrátili na Slovensko.

22.9. – pamiatka posvätenia kostola v Rankovciach. Náš najstarší kostol v cirkevnom zbore slúži na bohoslužby pre naše okolie už najmenej 690 rokov. Tento dlhý čas a požehnanie, ktoré počas neho plynie z tohto kostola sme si pripomenuli na slávnostných bohoslužbách aj s vystúpením nášho spevokolu.

29.9. – rómske bohoslužby. Na ďalších rómskych bohoslužbách v Rankovciach sme sa spolu s rómskymi sestrami z Bačkovíka potešili pri službe našich spolupracovníkov v rómskej misii.

Júl a august 2019

30.6.-7.7. – misijný tím mladých zo Sliezska u nás. V týchto termínoch nás opäť navštívil tím mladých ľudí zo Sliezska, aby nám pomohli s rómskymi tábormi. Prišli ešte v nedeľu 30.6. podvečer, aby sa zúčastnili ešte rómskych bohoslužieb, kde vystúpili s krátkym pozdravom a dvoma piesňami. Potom aktívne pomáhali s programom na detskom aj dorasteneckom rómskom tábore, v piatok navštívili Košice, v sobotu 6.7. sme ich vzali na výlet na Morské oko, večer strávili s našou mládežou a v nedeľu sa lúčili na ranných bohoslužbách v Rankovciach piesňou a pozdravom.

1.-5.7. – denné tábory pre rómske deti – dopoludnia pre 40 menších detí vybratých podľa ich celoročnej dochádzky na besiedku, podvečer zase otvorený tábor pre dorastencov. Hostia z ČR pomáhali na detskom ráno hrami a piesňami, biblické príbehy pre deti mali naši vedúci, dorastenecký bol plne v réžii hostí. Deti šli na záver v piatok na výlet na Alpínku do Košíc. Ďakujeme za finančnú pomoc obci Rankovce a firme Gobako, obedy v piatok poskytol darom brat Marián Petrik, občerstvenie nám darovali aj Ileninovci zo svojej predajne potravín.

7.7. – pamiatka posvätenia kostola v Čakanovciach bola slávnostnými bohoslužbami aj s vystúpením nášho spevokolu.

8.-12.7. – detský a dorastenecký pobytový tábor pre deti sa nám podarilo pripraviť v Kokošovciach na Sigorde. Deti mali svoj program aj vedúcich, dorastenci takisto. Záujem o tábor bol väčší než po iné roky, detí bolo celkom 40, k nim bolo 9 vedúcich, dorastencov 15 s 5 vedúcimi, dokopy teda 69 (vlani aj predvlani 57), čomu sme sa tešili. Program bol zodpovedne pripravený dopredu, tábory (obidva) boli plné duchovného programu aj zábavy, deti boli na prechádzke v okolí, dorastenci na túre na vrch Šimonka, mnohé deti chceli ostať aj dlhšie. Ďakujeme rodičom za dôveru vedúcim tábore, ale aj za to, že deti priviezli a po tábore aj odviezli, ďakujeme tým, ktorí nás finančne podporili, ďakujeme za ofery a pochopiteľne zvlášť ďakujeme všetkým vedúcim, ktorí sa o všetko starali. A ešte aj mládežníkom, ktorí špeciálne docestovali, aby pomohli s nočnou hrou aj detí, aj dorastencov.

17.-22.7. – tábor mládeže. V poradí piatym (ak rátame aj rodinky v júni v Maďarsku, tak šiesty) letný tábor zase pripravili pre mládež naši vedúci v tíme mládeže. Oni vycestovali až do Oravského Podzámku, kde strávili spoločné chvíle pri piesňach, Slove, v modlitbách, ale aj zábave a pohode, videli Oravský hrad a niektoré krásy Oravy.

21.7. – pamiatka posvätenia kostola v Bačkovíku s programom spevokolu, ale aj vystúpením sestier Grešových bola ďalšou slávnosťou leta.

7.8. – počas leta sa robili opravy exteriéru kostola v Rankovciach, natretý bol plech na celej streche aj múriku okolo kostola, múrik bol aj celý opravený a natretý, vymenené boli poškodené žľaby. Popritom boli vymenené a doplnené žľaby aj na fare. Ale najväčšou a dávno plánovanou hospodárskou aktivitou bolo asfaltovanie dvora, ktoré sa konečne podarilo uskutočniť práve 7.8. Konečne farský dvor dostal zase pekný vzhľad. Ešte ostáva ploty.

10.8. – síce naša mládež mávala pravidelné stretnutia počas leta, nezabudli aj na pozvanie hostí, napr. mládeže zo susedného zboru Opiná.

11.8. – nahrávka rozhlasových bohoslužieb. Po 8 rokoch sa opäť dostal rad na náš cirkevný zbor so zabezpečením rozhlasových bohoslužieb. Zvolili sme spoločenstvo v Čakanovciach (minule boli Rankovce) a nahrávanie dopredu, vysielanie bolo 25.8., teda na kajúcu nedeľu. Program bohoslužieb doplnil náš spevokol dvoma piesňami (do vysielania sa z časových dôvodov dostala iba jedna). Povzbudivým bolo množstvo pozitívnych reakcií po odvysielaní.

25.8. – pamiatka posvätenia kostola v Boliarove ako ďalšia slávnosť leta, práve v deň rozhlasového vysielania nahrávky bohoslužieb spred dvoch týždňov. No to nevadilo a na centrálnych bohoslužbách aj so spevokolom sme prežili ďalší požehnaný čas.

31.8. – posledné stretnutie mládeže spolu s dorastom počas prázdnin v Herľanoch na multifunkčnom ihrisku pri škole bolo rozlúčkou s letom. Som rád, že sa naši mladí radi stretávajú a hľadajú možnosti, ako sa stretnúť aj inak.

Jún 2019

9.6. – spevokol dostal milú pozvánku na deň obce Herľany, kde vystúpil so svojimi piesňami a tak prezentoval náš cirkevný zbor na verejnosti. Plánovanú návštevu Opálových baní na Dubníku na tento termín sme preto už po druhý raz museli zrušiť.

10.6. – svätodušný pondelok sme prežili trochu inak ako po iné roky. Naša sestra Magdaléna Činčurová z Čakanoviec vedie už niekoľko rokov spevokol v Opinej a práve ona prišla s myšlienkou urobiť spoločné stretnutie a vystúpenie aj nášho, aj opinského spevokolu na bohoslužbách. Spoločný termín sme našli práve na tento deň a tak sa kostol v Čakanovciach stal dejiskom spolupráce obidvoch susedných cirkevných zborov s vystúpením oboch spevokolov. Ďakujeme domácim v Čakanovciach aj za pripravené občerstvenie.

14.-16.6. – výlet so spevokolom na Sliezsko. Opäť so spevokolom, tentokrát sme boli pozvaní do sliezskych Oldřichovíc na celý víkend. S pripraveným pásmom piesní sme tam mohli vystúpiť v sobotu na popoludňajšej mimoriadnej biblickej hodine, ale najmä v nedeľu na hlavných bohoslužbách, na ktorých si Oldřichovičania pripomenuli 69. výročie založenie svojho cirkevného zboru a pripravili k tomu slávnostný zborový deň. Kázal som ja a spevokol doplnil svojím vystúpením ich pestré bohoslužby (z domácich tam okrem nás zaspievala hudobná skupina, mládež, miestny spevokol a vystúpila dychovka). Na biblickej hodine v sobotu mal za náš spevokol pozdrav brat Dušan Petro, v nedeľu zase pozdrav v mene nášho zboru odovzdal náš brat dozorca Jaroslav Hrehor. Oldřichovičania pripravili pre nás aj milý zájazd v sobotu dopoludnia, navštívili sme krásnu botanickú záhradu v Poľsku, záhrady Kapias pri Pszczyne, cestou naspäť sme sa zastavili na historickom mieste, pri kamennom oltári Ján v lese pri Bielsko-Bialej, kde sa kedysi, v časoch protireformácie tajne stretávali evanjelici. (Viete, že podobný kamenný oltár sa nachádza aj u nás, v Rankovciach v lese? Raz si o ňom napíšeme v Slove.)

21.-23.6. – naši rodinkári zažili požehnaný víkend v maďarskom Egerszaloku, ranný a večerný program bol plný slova, piesní, aktivít, cez deň navštívili miestne termálne kúpaliská. Spolu s hosťami nás bolo dokopy 43, najviac z doterajších víkendoviek.

30.6. – pamiatka posvätenia zvoníc v Žírovciach a v Mudrovciach, obidve spestruje už pravidelne svojím vystúpením náš spevokol.

30.6. – rómska konfirmácia. Popoludnie patrilo našim 5 rómskym konfirmandom, ktorí skladali v Rankovciach svoj sľub vernosti cirkvi na rómskych bohoslužbách, to sme už privítali aj hostí zo Sliezska, tím 9 mladých ľudí, ktorí prišli pomáhať s rómskym detským aj dorasteneckým táborom (1.-5.7.), v programe bohoslužieb vystúpili s krátkym pozdravom a piesňami.

Máj 2019

3.-4.5. sme sa zúčastnili konferencie Evanjelizačného strediska, ktorá sa tento rok konala pre nás celkom blízko – v divadle Jonáša Záborského v Prešove. V piatok večer poslúžila svojím krátkym svedectvom sestra Renátka Tancošová, v sobotu program navštívili viacerí členovia nášho zboru – najmä rodinkári.

8.5. - zborový výlet. Tento rok sme sa počas nášho zborového zájazdu autobusom vypravili na absolútny východ Slovenska – do najvýchodnejšej obce Nová Sedlica v Poloninách. V dedine sme mohli vidieť okrem krásnej prírody aj to, ako sa snažia sprístupniť svoju obec pre turistov miestni obyvatelia (malebný stred obce s maketou starého kostola), odfotili sme sa pred storočným domčekom, ktorý mnohí návštevníci označili za domček deduška Večerníčka – keďže sa na naň nápadne podobá). Cestou späť 38 účastníci zájazdu navštívili drevený kostolík v Uličskom Krivom, kde nám miestny duchovný priblížil jeho históriu s vysvetlením byzantskej ikonografie, v Ulíči sme videli makety všetkých drevených kostolíkov v okolí. Poslednou zastávkou bolo mestečko Snina, tam po dobrom obede a krátkom duchovnom programe výletníci navštívili ešte malebnú malú ZOO v meste. Informácia o našom výlete vyšla aj v Evanjelických novinách.

10.-12.5. – cez komunitné centrum ETP, ktoré máme na fare, sa asi 10 rómskych detí zúčastnilo pobytového víkendu spolu s deťmi z iných komunitných centier v Kysaku.

12.9. – druhá májová nedeľa býva už tradične v cirkvi spájaná s dňom matiek. My sme si ho pripomenuli v kázni a aj peknými vystúpeniami detských besiedok (v Boliarove až 26.5.).

19.5. – v poradí už piaty koncert talentov nášho zboru bol príležitosťou potešiť svojimi talentami a službou všetkým prítomných účastníkov služieb Božích spojených s týmto koncertom v Boliarove. V programe sme mohli vidieť recitáciu básne, viaceré hudobné vstupy v podobe spevu a hry na rôzne hudobné nástroje, spestrením bol aj malý tanček a novinkou bola výstava malieb troch našich autorov.

19.5. – v podvečer tej istej nedele sa v Rankovciach konali ešte aj rómske bohoslužby tentokrát aj s návštevou tímu 16 pracovníkov z USA, ktorých tu na Slovensku sprevádzajú Jon a Tanja Parksovci.

26.5. – po dohode v senioráte sme v čakanovskom kostole privítali účastníkov seniorátnych mládežníckych bohoslužieb. Program pripravili a prispeli do neho mládeže z nášho seniorátu – naša, opinská, obišovská, košická, gelnická, kamenický dorast, kázala sestra farárka Marta Chlpíková z Gelnice, navštívil nás aj brat senior Samuel Linkesch. Čakanovskí cirkevníci pripravili skvelé občerstvenie.

Apríl 2019

4.-6.4. bola po dvoch rokoch zorganizovaná ďalšia konfivíkendovka vo Veľkom Slavkove. Pripravujú ju už asi piaty rok mladí ľudia zo SEMu, tento raz okrem našich siedmich konfirmandov z nášho seniorátu bolo aj 12 konfirmandov z V. Kamenice a jedného z Opinej, ale aj ďalších 57 konfirmandov z iných seniorátov. Pomáhali aj naši vedúci dorastu.

V nedeľu 7.4. zasadal v Košiciach výročný konvent nášho seniorátu so schvaľovaním všetkých správ, plánov a rozpočtu, ako aj voľbou do niektorých funkcií v senioráte. Konventuáli sa nevyhli ani vážnej téme rozbrojov a rozkolov v cirkvi, ktoré stále vyvolávajú tí, ktorí sa združujú v ASloZ a nerešpektujú výsledky minuloročných volieb najvyšších predstaviteľov cirkvi.

9.-10.4. – pôstny modlitebný týždeň.

12.4. sa v priestoroch nášho evanjelického gymnázia v Košiciach konalo seniorátne kolo biblickej olympiády, ktorej sa zúčastnili všetci naši konfirmandi a za gymnázium z našich mládežníkov aj Gabriela Lukáčová (ona sa vo svojej kategórii umiestnila na prvom mieste, postupuje do celoslovenského kola, my gratulujeme).

Večer 12.4. prijali pozvanie na neformálne stretnutie 4 starostovia a 1 starostka z obcí, kde pôsobí náš cirkevný zbor (Bačkovík, Boliarov, Čakanovce, Herľany, Mudrovce). Pri spoločnej večeri sme tak predstavili naše aktivity, poďakovali za doterajšiu spoluprácu a ponúkli ďalšiu.

16.4. sa v našom komunitnom centre na fare uskutočnilo milé stretnutie detí s najstaršími rómskymi obyvateľmi v rámci Dňa Rómov.

Na Veľkú noc sme mali najmä rôzne bohoslužobné stretnutia, pri pašiových bohoslužbách nám s čítaním textov opäť poslúžili naši mládežníci. Na bielu sobotu sme pre mládež spolu s rodinkami formou tzv. sederovej večere s pečeným baránkom, horkými bylinami a židovským macesom priblížili, ako asi vyzerala posledná večera Pána Ježiša s učeníkmi. Veľkonočné bohoslužby spestrili svojimi vystúpeniami besiedky a spevokol.

Počas dvoch dní 26.-27.4. sa na rómskej konferencii v Rožňave pod vedením Gen. biskup. úradu stretli pracovníci v rómskej misii. Okrem iných sa aj všetci naši súčasní traja biskupi živo zaujímali o dianie v tejto oblasti misie a hľadali spolu s ostatnými možnosti, ako ďalej.

V poslednú nedeľu mesiaca 28.4. rómske bohoslužby poctili svojou návštevou a službou Slovom manželia Igor a Božena Mišinovci.

A poslednou mimoriadnou udalosťou mesiaca sa pre nás 30.4. stalo jubilejné 25. výročie založenia nášho Gymnázia J.A.Komenského v Košiciach so slávnostnými bohoslužbami a s účasťou mnohých vzácnych hostí.

Marec 2019

2.3. - inštalácia generálneho predsedníctva cirkvi vo Zvolene. Nádherná slávnosť s vynikajúcim program, očarujúci bol aj zástup okolo 200 farárov, ktorí na začiatku v dvojstupe vošli do kostola a tým vyjadrili celkovú podporu zvolenému a inštalovanému predsedníctvu cirkvi - gen. biskupovi Ivanovi Eľkovi a gen. dozorcovi Jánovi Brozmanovi, ako i biskupovi ZD ECAV Jánovi Hroboňovi.

2.3. - návšteva mládeže z Budimíra u nás. V sobotu 2.3. sme mali na fare milú návštevu – mládežníkov z Budimíra. Tešíme sa, že mládeže v senioráte spolupracujú a udržiavajú kontakty, Je to veľmi dobré.

3.3. - voľba kurátorky Eleny Hlavatej v Boliarove. Ďakujeme jej za ochotu vstúpiť do takejto potrebnej služby, gratulujeme jej k voľbe a prajeme veľa požehnania v tejto službe aj za pomoci a ústretovosti ostatných nielen presbyterov, ale aj iných členov fílie.

3.3. - návšteva našich rodinkárov v Baniakovciach. V nedeľu naši rodinkári poslúžili na misijnom popoludní v Beniakovciach (budimírsky cirkevný zbor).

4.3. - kázňovky VD v Prešove. Vých. dištrikt ECAV dňa 4.3. pripravil pre farárov stretnutie ohľadne kázní na veľkonočné obdobie, ktorej sme sa zúčastnili nielen ako prijímatelia, ale br. farár Ľuboslav Beňo tu poslúžil dvomi svojimi kázňami.

9.3. - Pri jarnom upratovaní na farskej záhrade v rámci brigády sa stretlo 21 ochotných ľudí, ktorí vyhrabali a poodvážali na ko-pu všetko po zime, aj po brigáde pri dreve ešte z leta.

17.3. - opätovaná nášvteva kamenického dorastu u nás.

17.3. - Veľmi milým bolo divadelné predstavenie Legenda o zakliatom meste v Prešove, organizáciu pripravila najmä sestra Elena Hlavatá z Boliarova. Z nášho zboru sa zúčastnilo asi 40 dospelých aj s deťm

Február 2019

3.2. - filiálne konventy v Čakanovciach a Rankovciach.

10.2. - filiálny konvent v Bačkovíku.

10.2. - mládežnícke bohoslužby v Rankovciach s hosťom bratom farárom Ondrejom Kolárovským, novým pracovníkom v EVS.

10.2. - návšteva dorastu vo Vyšnej Kamenici. Pestrý deň v rôznych smeroch, aj naši dorastenci vycestovali - do susedného cirkevného zboru navtíviť tamojších dorastencov.

10.2. - výročné zborové presbyterstvo v Herľanoch.

15.2. - manželský večer v Herľanoch. Po prvýkrát sme pripravili manželský večer v rámci Národného týždňa manželov, ktorý sa niesol v duchu myšlienky „Hráme spolu". Biblickým zamyslením nad touto té-mou nám poslúžili manželia František a Andrea Korečkovci z Bačkovíka a priniesol požehnanie do životov tých bratov a ses-tier, ktorí sa na toto stretnutie prihlásili. Veríme, že sa tieto man-želské večery stanú opäť ďalším požehnaným stretnutím v našom cirkevnom zbore. Zúčastnilo sa celkom 24 manželských párov.

15.-18.2. - zimná víkendova mládeže v Liptovskom Jáne. Takéto podujatie je zároveň misiou našich mladých pre mládež vo Veľkom Folkmári, kde chodia slúžiť v rámci svojho voľného času. Prosíme o modlitby za túto službu našej mládeže.

18.2. - stretnutie revízneho výboru na fare.

20.-22.2. - trojdňový pobyt našich mladých z rómskej misie v Kysaku. Na organizovaní v spolupráci s OZ ETP sa podieľala naša sestra farárka.

24.2. - výročný zborový konvent v Rankovciach.

24.2. - rómske bohoslužby večer v Rankovciach (aj 10.3.).

Január 2019

1.1. - Na novoročných bohoslužbách v kostoloch si okrem iného mohli všetci vybrať osobný verš pre Nový rok.

27.1. - filiálny konvent v Boliarove.

 

Rok 2018

December 2018

Počas adventného času sa nám podarilo v našom spoločenstve pripraviť 12 balíčkov pre deti z detských domovov. Záujem bol ešte väčší (možno aj 20 by bolo vyšlo), srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa prihlásili a pripravili balíček.

Naši mládežníci si počas štyroch adventných nedieľ vzali za svoju službu každú nedeľu zaspievať a doplniť svedectvom jedny bohoslužby. Bolo to fajn, ďakujeme aj im.

A potom už mohli začať Vianoce, také nádherné svojím obsahom, ale aj formou. Z iných aktivít v decembri:

1.12. – hostia František a Andrea Korečkovci na mládeži; pozvaní manželia hovorili na tému vzťahov a chodenia, boli srdečne prijatí našou mládežou.

7.-9.12. – prvé sústredenie týchto konfirmandov na fare. Nová skupina konfirmandov sa prvýkrát stretla na svojej víkendovke, aby viac spoznali učenie našej cirkvi a zároveň tiež aby prehĺbili vzťahy s vedúcimi dorastu, ktorí boli s nimi. V sobotu sa konfirmandi zúčastnili aj mládeže a v nedeľu poslúžili na službách Božích.

10.-12.12. – adventný modlitebný týždeň na všetkých väčších fíliách (v utorok na dvoch miestach). Sme radi, že počas týchto týždňov ochotne poslúžia slovom a vedením aj bratia či sestry z nášho cirk. zboru (tento rok s. M. Činčurová, K. Hašková a br. M. Ondrašik).

16.12. – vianočné rómske bohoslužby v Rankovciach boli plné milého programu s vianočnými piesňami a vystúpeniami detí z besiedky i dievčenskej skupinky.

24.12. – Štedrý večer v našich kostoloch. Počas Štedrého večera máme pravidelne najviac naplnené miesta v kostoloch. Pri sviatočných bohoslužbách vystúpili aj naše besiedky (v Rankovciach aj Rómska). Na Štedrý večer oferu v kostole už pravidelne niekoľko desaťročí posielame pre detskú onkológiu do Košíc. V r. 2018 sa v našom zbore vyzbieralo celkom 1.754,- € (z toho: Rankovce: 257,- €, Bačkovík: 590,- €; Boliarov: 547,- €, Čakanovce: 360,- €). Každý rok vďaka Božej milosti vyzbierame viac (teraz o 243,- € viac než vlani). Srdečne všetkým, ktorí prispeli aj na takýto cieľ, ďakujeme.

26.12. – detský vianočný koncert kolied v Rankovciach bol už štvrtým takýmto ročníkom. Tento koncert sme mali v našom cirkevnom zbore už po tretíkrát. Srdečná vďaka za prípravu patrí najmä sestre Magdaléne Činčurovej a sestre farárke Monike Beňovej. Celý program sa trénoval v troch rôznych skupinách – najprv orchester dobrovoľníkov, ktorý sa zišiel na štvorhodinových nácvikoch celkom päťkrát (!), potom deti boli pripravované na besiedkach, ale mali aj dve samostatné stretnutia a napokon spevokol, ktorý sa pripravoval aj na vianočné vystúpenie na 1. sviatok (napokon pre nemoc viacerých tam vystúpiť nemohol). Všetci spolu aj hodinu pred koncertom ladili dokopy jednu koledu. Bolo to nádherné a už teraz chceme pozvať aj iných, ktorí by vedeli pomôcť hudobne o rok (zvlášť potrebujeme hráčov na bicie a basovú gitaru), ale rovnako aj ostatné deti, ktoré máme v cirkevnom zbore (teraz ich bolo 23), aby sa pridali. No a pochopiteľne potrebujeme aj nových spevákov do všetkých štyroch hlasov v našom spevokole! Príďte a zapojte sa tiež!

31.12. – čakanie nového roka 2019 – mládež aj rodinky. Mládež na fare, rodinky v Bačkovíku u Godušov na svojom špeciálnom stretnutí pri piesňach, modlitbách a pripravenej zábave čakali až do polnoci, aby si mohli popriať požehnaný rok 2019.

November 2018

4. 11. – Pamiatka zosnulých. V túto nedeľu sme v Rankovciach po službách Božích navštívili miestny cintorín, aby sme počas krátkej pobožnosti položili kvety na miesto tu pochovaných farárov (Pavel Osztermann, pôsobil tu v rokoch 1869-1909, a Dárius Konček, 1954-1983). V Rankovciach je pochovaných aj viac farárov z minulosti, napr. národný dejateľ Ján Hlovík (1845-1862), ale nevieme, kde majú hroby.

5.11. – pravidelná seniorátna farárska schôdza sa konala v Herľanoch, naša sestra farárka tam mala prednášku o potrebách duše a ich naplnení.

9.11. – seniorátny volebný konvent v Košiciach, kde zástupcovia cirk. zborov nášho seniorátu volili viaceré posty v našom senioráte, napr. za konseniora bol zvolený brat farár Ján Hruška z Vyšnej Kamenice.

11.11. – seniorátne stretnutie mládeže v Košiciach v novom kostole na Terase organizačne pripravili práve naši mládežníci, za čo im srdečne ďakujeme iste aj v mene celého seniorátu. Nie je jednoduché niečo také pripraviť, zvlášť, keď už niekoľko rokov nebolo nijaké také stretnutie. Zaistili hlavného rečníka, ďalej až päť seminárov, kvôli tomuto stretnutiu nacvičovala hudobný doprovod špeciálne zložená hudobná skupina aj z členov iných mládeží, potrebné bolo myslieť na plagáty, občertvenie, komunikáciu s inými mládežami v senioráte. Napokon bolo na stretnutí prítomných vyše 80 mladých ľudí.

17.11. sa konferencie rómskej misie Savore v Drienici pri Sabinove zúčastnili spolu naši farárovci.

18.11. – ďalšie večerné rómske bohoslužby v Rankovciach pripravené našimi spolupracovníkmi.

Október 2018

6.10. – seniorátne stretnutie detí v Košiciach v novom kostole na Terase. Z nášho zboru bolo 11 detí, celkom asi 50. To bolo podstatne menej, ako vlani. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri programe (naši vedúci besiedok, aj mládežníci).

8.-12.10. – jubilejný 20. ročník Biblicko-rekreačného týždňa Modlitebného spoločenstva našej cirkvi sa v Herľanoch venoval téme modlitby ako takej. Hostia (K. Valčová, M. Beňová, B. Kováč a I. Mišina ) sa v dvoch osobných a dvoch špeciálne odborných témach venovali hlavnej téme z rôznych strán. Účastníci v stredu navštívili cirkevný zbor vo Vranove nad Topľou, k dispozícii máme nahratý celý hovorený program. Potešil nás o polovicu väčší počet prihlásených, než po iné roky.

14.10. – rómske bohoslužby v Rankovicach.

16.10. – pokračovanie letom prerušených biblických hodín. Preberáme 1. list apoštola Pavla, je to jedinečný čas pre biblické štúdium. Práve formát biblickej hodiny, kde môžeme spoznávať Bibliu a klásť otázky nám dlho v istom zmysle závideli napríklad rímski katolíci. Dnes ich už oni zavádzajú s veľkou účasťou ľudí, nás sa však stretáva málo – v Čakanovciach asi 9, v Bačkovíku asi 8, v Boliarove a v Rankovciach (okrem rómskej bibl. hodiny) ich vôbec nemáme. To je škoda a výzva zároveň.

21.10. – seniorátne stretnutie dorastu v Obišovciach. Toto sme pre celý seniorát pripravili v spolupráci s obišovskými vlastne my. Prišli dorastenci z niekoľkých cirkevných zborov nášho seniorátu (nie všetkých). Je to dobré stretnutie, ktoré by malo bývať častejšie kvôli spoznaniu sa.

22.-26.10. – reformačný modlitebný týždeň v našom Košickom senioráte, v našom zbore sme mali iba tri večery (tak to bolo v každom zbore). U nás slovom Božím slúžili O. Kolárovský, A. Linkeschová a S. Kocka.

28.10. – poďakovanie za úrody zeme a zároveň na bohoslužbách aj voľba kandídátov na seniora a sen. dozorcu pre ďalšie volebné obdobie. Nakoľko som s manželkou bol odcestovaný, zastupoval nás brat biskup Igor Mišina.

28.10. – Žatva spevokolov v Budimíri. Tradičná žatva spevokolov košického seniorátu bola tento rok žatvou iba troch spevokolov - nášho, obišovského a košického. Tento rok seniorát spolupracoval z kult. centrom Abov, ktorí zabezpečili ešte katolícky spevokol z Košíc.

30.10. – porada v OZ ROMA. V posledný deň mesiaca sa ešte zástupcovia cirkevných zborov pracujúcich v oblasti rómskej misie stretli na krátkej porade v Slavošovciach.

September 2018

1.9. – druhá brigáda v lese. Po ťažbe vo farskom lese a po prvej brigáde 29.8. sa bratia vybrali do lesa nachystať a priviezť zvyšné drevo, „konárovinu". Doviezlo sa päť traktorových vlečiek. Vďaka všetkým, ktorí ochotne prišli!

2.9. – služby Božie na začiatku nového školského roka. K požehnaniu ku oltáru prišli nielen deti, ale aj učitelia. Nech vás Pán Boh sprevádza po celých desať mesiacov!

3.9. – návšteva z českej katolíckej charity. Asi 14 ľudí prišlo zo severných Čiech na Slovensko pozrieť sa, ako tu prebieha práca v komunitách. Takisto nám porozprávali o svojej zaujímavej práci najmä v mestskom prostredí.

9.9. – pamiatka posvätenia kostola v Boliarove. Termín tejto pamiatky sme presunuli na začiatok septembra a myslím si, že všetkým lepšie vyhovoval. Program spestrilo vystúpenie nášho spevokolu.

15.9. – tretia brigáda pri dreve. V poradí už tretia brigáda pri dreve. Všetko drevo, ktoré bolo dovezené predtým z lesa, sa teraz popílilo, doštiepalo, čo nebolo poštiepané a poukladalo na jednu kopu, aby preschlo na používanie. Veríme, že vystačí na tri, aj štyri roky, či aj viac. Ak spočítame aj brigády z leta, kde sa aj betónoval dvor, tak sme mali dohromady 94 brigádnikov! Vďaka Bohu a aj ochotným srdciam všetkých. Pri všetkých brigádach sa zvlášť zapájal brat kurátor František Haško z Rankoviec.

16.9. – 2. kolo volieb generálneho biskupa. Po rôznych peripetiách ohľadne volieb sa napokon v takmer všetkých cirkevných zboroch volilo, v našom zbore celkovo volilo 142 konventuálov, dve tretiny sa vyjadrili za kandidáta Ivana Eľku, jedna tretina za Mariána Kaňucha. Na vyhlásenie výsledkov sa ešte čaká.

16.9. – rómske bohoslužby. V Rankovciach sa večer uskutočnili ďalšie bohoslužby pre Rómov. Slovom poslúžil brat Martin Ondrašik, hudobne doprevádzali chlapci aj sestry Kristen Wollam a Renáta Tancošová.

23.9. – pamiatka posvätenia kostola v Rankovciach. V Rankovciach sme mali milú slávnosť, pripomenuli sme si 200 rokov od stavby veže kostola. Je dobré si pripomínať rôzne výročia, veď nežijeme tu iba my, ale boli tu pred nami aj naši predkovia, ktorí priniesli mnoho obetí, z ktorých ovocie žneme práve aj my. Ako hosť-kazateľ prišiel brat farár Jiří Chodura zo sliezskych Oldřichovíc, on aj počas programu zahral na saxofóne mládežnícku pieseň, program doplnil aj náš spevokol. Po bohoslužbách ešte rankovskí presbyteri s hosťom a jeho manželkou i dcérou strávili pekný čas v Herľanoch pri obede.

24.9. – farárska grilovačka. U nás na fare sa v tento pondelok stretli farári nášho seniorátu na neformálnom stretnutí, aby aj takto budovali svoje vzťahy.

28.-29.9. – chlapčenská skupinka na výlete. Naši chlapci si urobili malý výlet, navštívili akvapark v Poprade, prespali v Gerlachove a potom ešte absolvovali laserovú hru v Košiciach.

28.-29.9. – prespávačka rómskej dievčenskej skupinky. Dievčatá, ktoré pomáhali v lete na tábore s deťmi, si urobili spoločný večer na fare, prespali tam a ráno ešte strávili spolu ešte pekný čas.

30.9. – posvätenie nového kostola v Košiciach na Terase. Konečne, po 13 rokoch stavby bol posvätený nový kostol v našom krajskom meste. Stojí hneď pri pohotovosti na Toryskej. Tešíme sa spolu s Košičanmi a prajeme im, aby tento kostol plnil svoj účel tým, že sa v ňom budú s radosťou v mene Pána Ježiša stretávať mladí i starí.

30.9. – zasadanie zborového presbyterstva. Na fare sa večer konalo ešte stretnutie našich presbyterov. Máme tam niekoľko nových presbyterov, preto sme si podľa cirkevných predpisov vysvetlili, aká je služba a zodpovednosť presbytera, kurátora, či dozorcu. Svoju prísahu zložila aj naša nová kurátorka v Boliarove Helena Hlavatá a presbyter Branislav Peko z Trstian.

Júl a august 2018

1.7. – počas služieb Božích prebehli voľby generálneho biskupa, dozorcu aj dozorcu východného dištriktu. V našom cirkevnom zbore volilo 140 konventuálov, pri voľbách na gen. biskupa najviac hlasov, 71 získal Ivan Eľko, nasledovali Marián Kaňuch (30), Katarína Hudáková (25) a Sidónia Horňanová (14); na post gen. dozorcu získal Ján Brozman 122 hlasov, na post dozorcu VD získal Ľubomír Pankuch 136 hlasov. Na úrovni celej cirkvi biskup nebol zvolený, pretože nik nezískal potrebnú nadpolovičnú polovicu hlasov. Bude sa preto konať aj druhé kolo volieb – v našom zbore 16.9. Do druhého kola postúpili kandidáti Ivan Eľko a Marian Kaňuch. Za gen. dozorcu bol riadne zvolený Ján Brozman, za dozorcu vých . dištriktu Ľubomír Pankúch.

2.-6.7. -  dva rómske tábory naraz. S pomocou tímu mladých ľudí zo Sliezska v spolupráci s našimi rómskymi dorastencami sa na fare uskutočnil denný dopoludňajší detský tábor a zároveň podvečer aj denný popoludňajší dorastenecký tábor. Na detskom tábore sa zúčastnilo do 40 detí – ako odmena za chodenie na besiedku počas roka. Na dorasteneckom bývalo približne 20 mladých ľudí. V piatok deti navštívili ZOO v Košiciach s pomocou obce Rankovce.

2.-6.7. – detský rómsky tábor v Čakanovciach. V tom istom čase sa pričinením misionárskych manželov a sestry Magdalény Činčurovej podarilo zorganizovať aj denný tábor pre rómske deti v Čakanovciach. V programe pomáhali aj naše dve mládežníčky (Šimonka a Gabika), dobrovoľníci z Košíc a tím z USA. Spoločne s rankovským táborom v piatok navštívili ZOO v Košiciach. Tu zas finančne pomohla obec Čakanovce.

7.-11.7. – tábor pre mentorované deti v Drienici. Jednou z posledných aktivít starých projektov OZ ETP Slovensko, ktoré zabezpečovalo aktivity v našom komunitnom centre na fare posledných 6 rokov, bol aj tábor pre rómske mentorované deti zo štyroch lokalít (Rankovce, Veľká Ida, Stará Ľubovňa, Košice – Luník IX.) v Drienici pri Sabinove. Od nás sa ho zúčastnilo 13 detí.

8.7. – pamiatka posvätenia kostola v Čakanovciach. Tento deň znamenal pre čakanovských veriacich veľkú slávnosť. Na vtedy si totiž pripomínali 60. výročie postavenia a posvätenia svojho kostola. Ako hosťa privítali Igora Mišinu, biskupa VD v.v. ajs manželkou. Počas služieb Božích v nabitom kostole vystúpil náš spevokol , ale aj tím mladých ľudí zo Sliezska. Presbyteri potom spolu s hosťami posedeli na obede v Herľanoch.

15.-19.7. – letný pobytový dvojtábor pre deti a dorastecov v Krompachoch. Po niekoľkomesačných prípravách besiedkárskeho tímu a zároveň aj tímu vedúcich dorastu bol uskutočnený aj pobytový dvojtábor pre deti a dorastencov v Krompachoch. 28 detí, 14 dorastencov, 15 vedúcich. Na tábore bolo veľa programu, kde sa deti mohli zabaviť, ale aj duchovne povyrásť. V ubytovni bol veľmi dobrý bazén, ktorý sme tiež využili, deti si mohli skúsiť svoju odvahu v nočnej hre, vytrvalosť na túre na Plejsy. Ďakujeme všetkým vedúcim, ale aj tým, ktorí nás podporili finančne, či inou pomocou. Napr. bratia Radoslav Petro a Ján Hlavatý sa postarali o dovoz všetkých batohov a pomôcok vozíkom.

29.7. – pamiatka posvätenia kostola v Bačkovíku. Zas veľký deň pre inú fíliu – v Bačkovíku si pripomenuli pamiatku posvätenia svojho kostola, ale aj 50. výročie postavenia veže ku kostolu.

1.-6.8. – mládežnícky letný tábor. Mládežníci tentoraz na svoj tábor vycestovali poriadne ďaleko – až do Tálov pri Banskej Bystrici. Aj keď sme ich boli navštíviť, bolo pomerne ťažké nájsť tú správnu chatu. No videli sme, že sú šťastní, ba vzali so sebou aj rozbiehajúcich sa mládežníkov z gelnického cirkevného zboru.

9.-12.8. - dievčenská dospávačka po tábore. Ako dozvuky mládežníckeho tábora si ešte dievčatá zo skupinky urobili menšiu prespávačku v Bidovciach.

11. a 13.8. – práce na farskom dvore; v sobotu najmä mládežníci, v pondelok potom ďalší ochotní bratia prišli pomôcť s betónovaním dvora, aby potom mohol ísť asfalt. Použilo sa 16 ton štrku, asi 20 miešačiek betónu. Vďaka všetkým ochotným!

18.8. – v obci Trsťany pripravili milú slávnosť pri 730. výročí prvej písomnej zmienky o svojej obci. Dostali sme pozvanie aj so spevokolom a radi sme toto pozvanie prijali. Veď aj v Trsťanoch sú naši evanjelici, aj tam sa stretávame na večierňach, ba kedysi sme tam mali aj svoj kostol! Priestor sme dostali hneď v úvode – pre príhovor farára aj vystúpenie spevokolu.

29.8. – brigáda pri dreve. V našom farskom lese sme tento rok robili ťažbu, preto drevo, ktoré ostalo po ťažbe, sme dali priviezť na faru. Pri tom všetkom sa veľa angažoval brat kurátor František Haško, vďaka patrí najmä jemu. On inicioval aj ďalšie brigády – pri rezaní, štiepaní a ukladaní dreva. 29.8. sa nás zišlo celkom 28, potom na druhej brigáde (1.9.) zase nás bolo 17 – to sme boli ešte v lese po tenšie drevo, ktoré ostalo tam. 

Jún 2018

2.6. - návšteva na rómskej chlapčenskej skupinke. V sobotu ráno sme na rómskej chlapčenskej skupinke privítali ďalšiu návštevu z USA, rozprávali nám o svojom živote v tamojšom cirkevnom zbore, pomohli pri výrobe pomôcok k dnes v Amerike populárnej drevenej hre Cornhole. Nasledovala opekačka aj s dievčenskou skupinkou a spoločný čas.

10.6. - mládežnícke bohoslužby v Čakanovciach. Nedeľa 10.6. patrila v Čakanovciach našim mládežníkom, ktorí pripravili ďalšie mládežnícke bohoslužby. V programe vystúpili scénkou, čítaním textov, doprovod k piesňam, kazateľom bol František Korečko, duchovný správca nášho gymnázia v Košiciach.

Na popoludnie tej istej nedele sme mali pripravenú návštevu opálových baní na Dubníku s následnou opekačkou, prihlásilo sa 27 záujemcov, ale z rodinných dôvodov sme celú aktitivitu museli napokon zrušiť. Veríme, že sa podarí takto o rok.

15.-17.6. - víkendovka rodiniek v Maďarsku. Víkend potom naše rodinné spoločenstvo – celkom 22 ľudí – strávilo pekný čas v maďarskom Nyírbátore spolu pri Božom slove, piesňach, rôznych aktivitách, navštívili sme miestne kúpalisko a aj zoologickú záhradu v Nyíregyháze. Doma nás v nedeľu na bohoslužbách zastúpili farári Dušan Cina a Stanislav Kocka.

24.6. - Pamiatka posvätenia zvoníc v Žírovciach a aj v Mudrovciach sa konala v nedeľu 24.6. aj s vystúpením spevokolu. Poďakovali sme Pánu Bohu za zvony a v kázni zaznelo, prečo vlastne máme v každej dedine zvony a z akého dôvodu sa to vlastne zvoní vždy na poludnie a ešte aj o šiestej ráno i večer .

29.6. - rozlúčka so školským rokom. V piatok 29.6., v deň rozdávania vysvedčení pracovníci komunitného centra mali svoju rozlúčkovú grilovačku, chlapci z chlapčenskej skupinky (nerómskej) zase večer navštívili kino v Košiciach.

Máj 2018

8.5. – zborový výlet na Chopok a do Svätého Kríža. Každý rok sa pýtame, či bude záujem o náš výlet, keď zapisujeme miesta do autobusu, či sa nazbiera toľko ľudí, že sa autobus vôbec oplatí objednať. Tento rok sme museli ešte priobjednať minibus. Celkov sa prihlásilo okolo 80 ľudí, napokon nás ale kvôli náhlym nemociam išlo 72. Vystúpili sme na Chopok, niektorí sa viezli lanovkami, no boli aj takí odvážlivci, ktorí to dali pešo! Obed sme zvládli pod lanovkami a potom sme sa presunuli do dreveného artikulárneho kostola vo Svätom kríži, kde sme si mohli vypočuť audioprednášku o histórii kostola. On pôvodne stál v obci Paludza, ale keďže Paludza bola neskôr zatopená vodami Litpovskej Mary, kostol bol na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov rozobratý a znovupostavený práve vo Svätom kríži. Nás napĺňala bázeň pri počúvaní celých dejín, ako bol pôvodne stavaný, ako bol presunutý a pod dojmom jeho mohutnosti, veď v ňom bolo pôvodne 6.000 miest!

12.5. – stretnutie rómskych misií na Teplom Vrchu pri Rim. Sobote. Celkom z piatich lokalít sa stretli rómski dorastenci pri priehrade na Teplom Vrchu, aby strávili spoločný čas pri slove a športových aktivitách. Celkom sa zišlo 38 účastníkov.

13.5. – deň matiek v našich kostoloch v Rankovciach, Bačkovíku a Boliarove. Deti z detských besiedok opäť milo poslúžili pekným programom počas bohoslužieb. Ďakujeme deťom, aj vedúcim za ich usilovnosť.

13.5. – zápis nových konfirmandov. Na fare sa stretli rodičia a aj deviati noví konfirmandi, aby sme sa otvorili nový ročník, resp. dva spojené ročníky konfirmačnej prípravy. Privítali ich aj vedúci dorastu.

19.-22.5. – návšteva z Nemecka. Počas svätodušného víkendu nás navštívila skupina 16 mladých ľudí z Nemecka pod vedením misionára Hansa Martina Derna. H.M. Dern pôsobil na Slovensku 10 rokov ako misionár medzi Rómami najmä v Slavošovciach, teraz so svojimi cirkevníkmi navštívil aj Rankovce, aj zbory na Gemeri. U nás sa hostia zapojili do nedeľných bohoslužieb v Rankovciach, zaspievali pieseň, mali pozdrav, popoludní spolu s našou hudobnou skupinou M5 a rómskym spevokolom uskutočnili evanjelizáciu v komunitnej záhrade v rankovskej osade, potom na druhý deň poslúžili deťom v komunitnom centre na fare a s tým istým programom ešte poslúžili deťom aj v škole v Čakanovciach.

26.5. – športové stretnutie mládeže v Herľanoch.

27.5. – centrálne trojičné bohoslužby s koncertom talentov v Bačkovíku.Už po štvrtý raz sa podarilo zorganizovať takýto koncert našich talentov, do programu sa zapojil náš spevokol, aj obnovený rómsky spevokol, deti, ktoré hrajú na hudobných nástrojoch ako aj naše sestry kantorky. Ďakujeme všetkým, ktorí vystúpili, alebo stáli aj pri prípravách a organizácii.

27.5. – rómska konfirmácia. V tú istú nedeľu popoludní sa ešte v Rankovciach naplnil kostol do posledného miesta, ba mnohí aj stáli, pretože ku slávnosti konfirmácie pristúpilo 12 rómskych detí po náležitej príprave. Všetkým konfirmandom prajeme, aby ich sprevádzal Duch svätý v ich živote, aby sa nestratili vo svete, ale boli verní Bohu.

Apríl 2018

1. - 2. 4. – Veľká noc s programom - vystúpením besiedok, spevokolu na dvoch miestach, na dvoch miestach nám vykonaním bohoslužieb pomáhal brat farár František Korečko, v súčasnosti duchovný správca evanjelického gymnázia v Košiciach.

6. - 8. 4. – konferencia Modlitebného spoločenstva ECAV v Badíne pri Banskej Bystrici v priestoroch rímskokatolíckeho kňazského seminára bola zameraná na témy Božia výzbroj pre duchovný boj, zúčastnilo sa jej okolo 100 účastníkov. Z nášho zboru sme boli štyria. Počas našej neprítomnosti nás zastúpil brat biskup Igor Mišina. Pri konfirmačnej príprave nás zastúpila sestra Magdaléna Činčurová.

9. 4. – školenie farárov v oblasti ochrany osobných údajov (nariadenie EÚ GDPR) v Košiciach.

11. 4. – deň Rómov. V spolupráci s OZ ETP bolo v sále kultúrneho domu v Rankovciach pripravené podujatie na Deň Rómov plné detského programu.

14. 4. – mládež vo Veľkom Folkmári. Podobne ako to bývalo v dávnejšej minulosti – naši mládežníci chodia pomáhať s obnovovaním mládeže v gelnickom cirkevnom zbore. V druhú sobotu mesiaca 12 našich mládežníkov navštívilo mládež v tomto zbore (v modlitebni vo Veľkom Folkmári).

15. 4. – skúška konfirmandov. V nedeľu poobede nastali chvíle skúšok pre našich konfirmandov. Po dvojročnej príprave boli v kostole v Rankovciach preskúšaní, aby potom o dva týždne mohli byť slávnostne konfirmovaní.

28. 4. – spoločné stretnutie dievčenskej aj chlapčenskej rómskej skupinky, ktoré vedú manželia Parksovci z USA. Na toto stretnutie priviedli aj hosťa z USA, vedúceho spevokolu v jednom z tamojších baptistických cirkevných zborov. Je to jeho práca na plný úväzok v cirkevnom zbore.

29. 4 . – slávnosť konfirmácie v Rankovciach. Po dvoch rokoch boli konfirmovaní: Adrián Dutko z Rankoviec, Ema Hrehorová z Boliarova, Nátan Ševčík z Čakanoviec, Marcel Zimerman z Herlian a Nikola Zimmermannová z Herlian. Konfirmandom prajeme úspešné kroky vo svojom cirkevne už dospelom živote. Počas programu slávnosti vystúpila s piesňou mládež, spevokol aj Kristínka Jenčarová.

29. 4. – porada v rómskej misii na fare. Večer sa pri plánovaní a modlitbách stretlo ešte asi 14 ľudí, ktorí sú zapojení do spolupráce v rómskej misii. Prítomný bol aj hosť z USA.

30. 4. – príprava letného tábora. Na fare sa stretli vedúci detských besiedok, aby pripravovali letný detský tábor, ktorý bude tentoraz v Krompachoch od 15. do 19. júla.

Marec 2018

2.-4.3. - víkendovka mládežníkov. Naši mládežníci vycestovali do Vyšných Ružbách, aby si urobili svoju každoročnú víkendovku počas jarných prázdnin. Celkom 25-členná partia prežila pekný spoločný čas.

18.3. - prísaha presbyterov. Na smrtnú nedeľu sa naplnil kostol v Boliarove, pretože svoju prísahu na ďalšie volebné obdobie skladali naši funkcionári a predstavitelia cirk. zboru – zborový dozorca Ing. J. Hrehor, kurátori, presbyteri, zborová pokladníčka aj účtovníčka. My im všetkým prajeme Božie vedenie v spravovaní nášho cirkevného zboru.

20.-21.3. - Pôstny modlitebný týždeň sme tento rok urobili formou modlitebných večerov na všetkých 4 fíliách. Slovom Božím nás sprevádzali sestry Helena Peková, Milena Gordiaková, Mária Hrehorová a Katarína Hašková. Srdečne ďakujeme.

23.-25.3. - konfirmačné sústredenie v Obišovciach. Počas nasledujúceho víkendu sa naši konfirmandi aj s vedúcimi dorastu presťahovali na faru do Obišoviec. Tam totiž prebiehalo konfirmačné sústredenie so zameraním sa na blížiacu sa skúšku. Konfirmandi sa v piatok zúčastnili obišovskej mládeže, v nedeľu zas navštívili miestne bohoslužby. Mnoho z učiva si preopakovali a lepšie sa pripravili.

25.3. - seniorátny konvent. V Košiciach na gymnáziu sa v nedeľu poobede konalo výročné zasadanie seniorátneho konventu. Tento konvent bol zároveň aj volebným konventom. Do seniorátneho presbyterstva tam bola za náš cirkevný zbor zvolená naša sestra farárka Monika Beňová.

31.3. - sviatosť Večere Pánovej na mládeži. V posledný deň mesiaca – na bielu sobotu – ako každý rok aj teraz naši mládežníci na svojom stretnutí prijali sviatosť Večere Pánovej. Naši mládežníci už tretí rok slúžili aj čítaním pašií počas pašiových bohoslužieb – na Smrtnú aj Kvetnú nedeľu, ako aj na Veľký Piatok. Ďakujeme.

Február 2018

4.2. – filiálne konventy v Bačkovíku a Rankovciach, s podobným programom ako pred týždňom na iných konventoch

9.2. – zborové presbyterstvo na fare, plné práce, trvalo tri hodiny pri všetkom zhodnotení minulého roka a naplánovaní nového, v pláne je pokračovať v úpravách farského dvora, aby sa už všetko úspešne ukončilo – oprava plotov a asfaltovanie dvora; na presbyterstve bol prítomný aj náš brat senior kvôli kandidácii zborového dozorcu na ďalšie volebné obdobie, ako aj ostatných presbyterov a funkcionárov cirk. zboru

11.2. – návšteva divadelného predstavenia Krvavý trón v Prešove, celkom 56 lístkov pre ľudí z nášho cirk. zboru sme podľa záujmu objednali na toto historické predstavenie, ktoré nám priblížilo 330. smutné výročie prešovských udalostí, keď boli popravení mnohí evanjelickí dejatelia

17.2. – kantorský kurz v našom cirkevnom zbore pod vedením lektora celoslovenských kurzov Janka Siromu z Bratislavy

18.2. – mládežnícke bohoslužby v Bačkovíku, po dvoch rokoch sa opäť v tejto fílii pod vedením mládeže a pri kázni brata biskupa Igora Mišinu konali takéto špeciálne bohoslužby

18.2. – minikoncert MgA. Janka Siromu, PhD. na bohoslužbách v Čakanovciach a Rankovciach

18.2. – uvedenie nového organu v Boliarove počas bohoslužieb

18.2. – dorast na lasergame (laserovej hre) v Košiciach

19.2. – zasadanie revízneho výboru – s kontrolou všetkých účtovných dokladov, pokladničných kníh a peňažného denníka

24.2. – návšteva gelnickej (folkmárskej) mládeže na našej mládeži

25.2. – zborový výročný a volebný konvent s prijímaním výročných správ za rok 2017, schvaľovaním programu na nový rok a s voľbou zborového dozorcu, presbyterov a ostatných funkcionárov nášho cirk. zboru na ďalšie volebné obdobie 2018-2024

Január 2018

31.12.-1.1. vstup do Nového roka, mládež na fare, rodinky zase u Godušov v Bačkovíku

1.1. – novoročné bohoslužby v každom kostole s ťahaním veršíkov každý osobne, ale aj pre jednotlivé fílie a celý cirkevný zbor (Kaz 3,13)

3.1. – novoročná návšteva spevokolu u brata Vincenta Peku v Trsťanoch

7.1. – prezentácia Detskej misie počas nedele misie v Čakanovciach a Rankovciach, prezentovala sestra Andrea Sabolová z Košíc

24.1. – návšteva zástupcov SEM-u z Lipt.-Oravského seniorátu na našej mládeži

28.1. – filiálne konventy v Čakanovciach a Boliarove, počas týchto konventov bol zhodnotený uplynulý rok, a naplánované veci na nový rok, zvolení boli aj presbyteri za obidve fílie na ďalšie volebné obdobie

Rok 2017

December 2017

1. 12. – vianočný koncert Romana Dovalu s dcérami. Neskutočne príjemný čas tesne pred adventom sme strávili v piatok 1.12. večer v Bačkovíku. Roman Dovala je farárom v Badíne pri Banskej Bystrici a so svojimi dcérami nacvičil s doprovodom gitary a iných nástrojov program Vianoce podľa mapy Božej. Naše očakávania boli naplnené, ba ešte viac, než sme čakali.

2.12. – stretnutie dorastov rómskej misie v Slavošovciach pri Rožňave. Asi 30 mladí ľudia spolu z piatich cirkevných zborov (Slavošovce, Rankovce, Kameňany, Gemerská Poloma a Hostišovce) sa stretli v spolupráci s OZ ROMA pri Božom slove, piesňach a viacerých aktivitách.

Opäť sme sa zapojili aj do aktivity košického OZ Otvorené srdce pri príprave darčekových balíčkov pre deti v detských domovoch, celkom sme pripravili 10 balíčkov, srdečná vďaka všetkým ochotným!

9.12. – nácvik štefánskeho koncertu. Sestra farárka spolu so sestrou Magdalénou Činčurovou a ostatnými zainteresovaným

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.

Prihlásenie