Z kroniky

Okrem pravidelných aktivít cez týždeň v našom cirkevnom zbore vytvárame možnosti aj na mimoriadne stretnutia. Tu sú vkladané správy o takýchto aktivitách z nášho zborového časopisu Slovo, ktorý vychádza každý mesiac.

Rok 2018

2.-4.3. naši mládežníci vycestovali do Vyšných Ružbách, aby si urobili svoju každoročnú víkendovku počas jarných prázdnin. Celkom 25-členná partia prežila pekný spoločný čas.

V smrtnú nedeľu 18.3. sa naplnil kostol v Boliarove, pretože svoju prísahu na ďalšie volebné obdobie skladali naši funkcionári a predstavitelia cirk. zboru – zborový dozorca Ing. J. Hrehor, kurátori, presbyteri, zborová pokladníčka aj účtovníčka. My im všetkým prajeme Božie vedenie v spravovaní nášho cirkevného zboru.

Pôstny modlitebný týždeň sme tento rok urobili formou modlitebných večerov na všetkých 4 fílách v utorok a stredu 20.-21.3. Slovom Božím nás sprevádzali sestry Helena Peková, Milena Gordiaková, Mária Hrehorová a Katarína Hašková. Srdečne ďakujeme.

Počas nasledujúceho víkendu 23.-25.3. sa naši konfirmandi aj s vedúcimi dorastu presťahovali na faru do Obišoviec. Tam totiž prebiehalo konfirmačné sústredenie so zameraním sa na blížiacu sa skúšku. Konfirmandi sa v piatok zúčastnili obišovskej mládeže, v nedeľu zas navštívili miestne bohoslužby. Mnoho z učiva si preopakovali a lepšie sa pripravili.

V nedeľu 25.3. sa v Košiciach na gymnáziu konalo výročné zasadanie seniorátneho konventu. Tento konvent bol zároveň aj volebným konventom. Do seniorátneho presbyterstva tam bola za náš cirkevný zbor zvolená naša sestra farárka Monika Beňová.

V posledný deň mesiaca – na bielu sobotu 31.3. – ako každý rok aj teraz naši mládežníci na svojom stretnutí prijali sviatosť Večere Pánovej. Naši mládežníci už tretí rok slúžili aj čítaním pašií počas pašiových bohoslužieb – na Smrtnú aj Kvetnú nedeľu, ako aj na Veľký Piatok. Ďakujeme.

Február 2018

4.2. – filiálne konventy v Bačkovíku a Rankovciach, s podobným programom ako pred týždňom na iných konventoch

9.2. – zborové presbyterstvo na fare, plné práce, trvalo tri hodiny pri všetkom zhodnotení minulého roka a naplánovaní nového, v pláne je pokračovať v úpravách farského dvora, aby sa už všetko úspešne ukončilo – oprava plotov a asfaltovanie dvora; na presbyterstve bol prítomný aj náš brat senior kvôli kandidácii zborového dozorcu na ďalšie volebné obdobie, ako aj ostatných presbyterov a funkcionárov cirk. zboru

11.2. – návšteva divadelného predstavenia Krvavý trón v Prešove, celkom 56 lístkov pre ľudí z nášho cirk. zboru sme podľa záujmu objednali na toto historické predstavenie, ktoré nám priblížilo 330. smutné výročie prešovských udalostí, keď boli popravení mnohí evanjelickí dejatelia

17.2. – kantorský kurz v našom cirkevnom zbore pod vedením lektora celoslovenských kurzov Janka Siromu z Bratislavy

18.2. – mládežnícke bohoslužby v Bačkovíku, po dvoch rokoch sa opäť v tejto fílii pod vedením mládeže a pri kázni brata biskupa Igora Mišinu konali takéto špeciálne bohoslužby

18.2. – minikoncert MgA. Janka Siromu, PhD. na bohoslužbách v Čakanovciach a Rankovciach

18.2. – uvedenie nového organu v Boliarove počas bohoslužieb

18.2. – dorast na lasergame (laserovej hre) v Košiciach

19.2. – zasadanie revízneho výboru – s kontrolou všetkých účtovných dokladov, pokladničných kníh a peňažného denníka

24.2. – návšteva gelnickej (folkmárskej) mládeže na našej mládeži

25.2. – zborový výročný a volebný konvent s prijímaním výročných správ za rok 2017, schvaľovaním programu na nový rok a s voľbou zborového dozorcu, presbyterov a ostatných funkcionárov nášho cirk. zboru na ďalšie volebné obdobie 2018-2024

Január 2018

31.12.-1.1. vstup do Nového roka, mládež na fare, rodinky zase u Godušov v Bačkovíku

1.1. – novoročné bohoslužby v každom kostole s ťahaním veršíkov každý osobne, ale aj pre jednotlivé fílie a celý cirkevný zbor (Kaz 3,13)

3.1. – novoročná návšteva spevokolu u brata Vincenta Peku v Trsťanoch

7.1. – prezentácia Detskej misie počas nedele misie v Čakanovciach a Rankovciach, prezentovala sestra Andrea Sabolová z Košíc

24.1. – návšteva zástupcov SEM-u z Lipt.-Oravského seniorátu na našej mládeži

28.1. – filiálne konventy v Čakanovciach a Boliarove, počas týchto konventov bol zhodnotený uplynulý rok, a naplánované veci na nový rok, zvolení boli aj presbyteri za obidve fílie na ďalšie volebné obdobie

Rok 2017

December 2017

1. 12. – vianočný koncert Romana Dovalu s dcérami. Neskutočne príjemný čas tesne pred adventom sme strávili v piatok 1.12. večer v Bačkovíku. Roman Dovala je farárom v Badíne pri Banskej Bystrici a so svojimi dcérami nacvičil s doprovodom gitary a iných nástrojov program Vianoce podľa mapy Božej. Naše očakávania boli naplnené, ba ešte viac, než sme čakali.

2.12. – stretnutie dorastov rómskej misie v Slavošovciach pri Rožňave. Asi 30 mladí ľudia spolu z piatich cirkevných zborov (Slavošovce, Rankovce, Kameňany, Gemerská Poloma a Hostišovce) sa stretli v spolupráci s OZ ROMA pri Božom slove, piesňach a viacerých aktivitách.

Opäť sme sa zapojili aj do aktivity košického OZ Otvorené srdce pri príprave darčekových balíčkov pre deti v detských domovoch, celkom sme pripravili 10 balíčkov, srdečná vďaka všetkým ochotným!

9.12. – nácvik štefánskeho koncertu. Sestra farárka spolu so sestrou Magdalénou Činčurovou a ostatnými zainteresovanými pozvali do Herlian na nácvik vianočného štefánskeho koncertu ochotné deti, ktoré chceli spievať a nacvičovať program na vianočný koncert. Rovnako prijali pozvanie aj viacerí hudobníci z nášho cirkevného zboru. Celý nácvik trval 8 hodín, okrem neho boli ešte potom dva kratšie v Boliarove 16. a 23.12.

11.12. – stretnutie pracovníkov v rómskej misii. Na fare sa v tento pondelok zišlo asi 30 dospelých ľudí, ktorí sú, alebo boli v minulosti boli zapojení do rómskej misie z nášho okolia. Po piesňach a spomienkach sa hovorilo o tom, čo je dnes a ako by sme mohli ďalej pokračovať.

15.-17.12. – sústredenie konfirmandov. Na fare sa opäť na celý víkend pod vedením vedúcich dorastu zišli naši konfirmandi, aby mohli hlbšie preberať cirkevné učenie. Ešte ich čaká jedno ďalšie mimo nášho zboru a potom v apríli by už mali mať svoju slávnosť.

19.-20.12. – adventné modlitebné večery. Tento rok to bolo také trochu náročnejšie, modlitebný týždeň sme nevedeli časovo vmestiť do rozbehnutých dní. Preto sme urobili modlitebné večery v časoch večierní. V našom cirkevnom zbore aj tento rok s výkladom pomohli bratia a sestry cirkevného zboru.

22.12. – mentorované dievčatá na bowlingu. Cez komunitné centrum ETP 5 mentorovaných rómskych dievčat s ich mentorkami navštívili Košice, aj bowling. Dobrý čas na budovanie vzťahov.

24.12. – Štedrý večer v našich kostoloch. Počas Štedrého večera máme pravidelne najviac naplnené miesta v kostoloch. Pri sviatočných bohoslužbách vystúpili aj naše besiedky (v Rankovciach aj Rómska), v Čakanovciach bohoslužby začali ešte aj miestne ženy s krátkym folklórnym programom. Na Štedrý večer oferu v kostole už pravidelne niekoľko desaťročí posielame pre detskú onkológiu do Košíc. V r. 2017 sa v našom zbore vyzbieralo celkom 1.511,10 € (z toho: Rankovce: 240,- €, Bačkovík: 560,-€; Boliarov: 407,10 €, Čakanovce: 304,- €). Každý rok vďaka Božej milosti vyzbierame viac (teraz o 80,- € viac než vlani). Srdečne všetkým, ktorí prispeli aj na takýto cieľ, ďakujeme.

25.12. – sviatok narodenia Krista Pána. Počas bohoslužieb v Čakanovciach a Boliarove vystúpil aj náš zborový spevokol.

26.12. – vianočný koncert v Boliarove. Tento koncert sme mali v našom cirkevnom zbore už po tretíkrát. Po troch náročných nácvikoch sme mohli byť svedkami, ako boli deti aj hudobníci dobre pripravení. Koncert bol súčasťou centrálnych štefánskych bohoslužieb, ktoré sme tento rok konali v Boliarove. V programe boli aktívne zapojení aj mládežníci, pieseň Tichá noc v rómskom jazyku zaspieval Tomáš Hada z Rankoviec a hlavnou súčasťou bohoslužieb bol už spomínaný koncert. Pod vedením našej sestry farárky Moniky Beňovej a sestry Magdalény Činčurovej spievalo celkom 25 detí z našich besiedok doprevádzaných siedmymi hudobníkmi. Veľmi pekné a kladne hodnotené asi všetkými účastníkmi. Srdečná vďaka všetkým zapojeným!

31.12. – čakanie nového roka 2018 – mládež aj rodinky. Mládež na fare, rodinky v Bačkovíku u Godušov na svojom špeciálnom stretnutí pri piesňach, modlitbách a pripravenej zábave čakali až do polnoci, aby si mohli popriať požehnaný rok 2018.

November 2017

5.11. – na službách Božích sme si pripomenuli pamiatku zosnulých, v Rankovciach sme po bohoslužbách navštívili aj hroby tu pochovaných farárov (P. Ostermann a D. Konček).

8.11. – zápis nových rómskych konfirmandov, vytvorila sa skupina nádejných 20 konfirmandov, ktorí mávajú svoje stretnutia každú stredu popoludní.

16.-19.11. – konferencia Rodinného spoločenstva ECAV v Tatranských Matliaroch. Na túto konferencie sme síce boli celé rodinky pozvaní ako tvorcovia programu na jeden večer, no netrúfli sme si na takúto úlohu. Verím, že na budúci rok to už ale zvládneme. Napriek tomu vo štvrtok sme formou asi 20-minútového vstupu predstavili rómsku misiu pri našom cirkevnom zbore.

24.11 – zasadanie zborového presbyterstva na fare.

26.11. – seniorálne stretnutie dozorcov, kurátorov a presbyterov v Košiciach, hosť Ľubomír Batka, dekan našej bohosloveckej fakulty hovoril o Biblii a jej význame v reformácii.

Október 2017

1.10. – v každom kostole sme na bohoslužbách ďakovali Pánu Boh za úrody zeme

2.10. – v našich Herľanoch sa stretli duchovní nášho seniorátu na mesačnej porade (pozýval cirk. zbor Opiná)

5.10. – v Košiciach na rímskokat. teol. fakulte sa konala zaujímavá konferencia „Martin Luther po 500 rokoch“, medzi asi 50 účastníkmi sme boli spočiatku traja evanjelici, napokon som ostal sám, všetky erudované prednášky vyzdvihli dielo Dr. M. Luthera; bolo cítiť, že atmosféra vzťahov je celkom iná než počas minulých stáročí

5.10. – v Rankovciach sme na večer pripravili ďalšie rómske bohoslužby s vystúpením našej hud. skupiny M5, slovom poslúžil misionár J. parks, vystúpili dievčatá aj chlapci zo svojich skupiniek

9.-12.10. – naši dvaja rómski chlapci zapojení v českej speváckej škole Čhavorenge pod vedením Idy Kelarovej sa zúčastnili worshopu vo Vsetíne

9.-13.10. – v poradí už 19. ročník Biblicko-rekreačného týždňa Modlitebného spoločenstva našej cirkvi sa v Herľanoch venoval veľkému evanjelickému výročiu, pozvaní hostia (M. Šefranko, M. Ivan a S. Kocka) sa v prednáškach venovali téme štyroch reformačných zásad (Solas), v stredu účastníci navštívili aj Rankovce na večerných bohoslužbách; nahraté prednášky a program sú k dispozícii na internete

14.10. – naši rodinkári si urobili špeciálne narodeninové stretnutie – pri bowlingu v Dargove

15.10. – tradíciou sa nám už stala tzv. „zlatá konfirmácia“, pripomenutie si konfirmácie spred 50 rokov (ročníky konfirmácie 1966 a 1967), pozvanie prijalo 19 bývalých konfirmandov, v programe milých bohoslužieb ich svojím vystúpením pozdravili sestry Grešové z Bačkovíka, náš spevokol a dievčenské trio z Rankoviec

15.10. – naše OZ Pre lepší život pripravilo v Rankovciach milé podujatie – otvorenie komunitnej záhrady, otvorenie sprevádzal dobrý program plný hudby, súťaží a všetko vyvrcholilo dobrým guľášom

17.10. – naše komunitné centrum na fare navštívila slovenská ombudsmanka Mária Patakyová, aby sa zaujímala o aktivity s rómskymi deťmi

18.-20.10. – v Bardejove sa konala teologická konferencia s témou Reformácia a umenie, zúčastnil som sa aj ja, z prednášok vyplynula zaujímavá ponuka pre školenie kantorov aj v našom cirkevnom zbore s vedúcim kantorských kurzov, dohodli sme januárový termín

21.10. – v Košiciach sa podarilo pripraviť veľmi milé seniorátne stretnutie detí, celkom sa ho zúčastnilo okolo 80 detí, len z nášho zboru 19, v službe veľmi pomohli aj naši vedúci besiedok, srdečná vďaka

21.10. – večer si mládež pozvala na svoje stretnutie rodinkárov, aby sa aj takto spoločne povzbudili

22.10. – spoločná prehliadka, „Žatva spevokolov košického seniorátu“ sa opäť konala v Budimíre, s tromi nacvičenými piesňami vystúpil aj náš spevokol

23.-27.10. – reformačný modlitebný týždeň po zboroch nášho seniorátu nás približoval ešte viac k oslavám nášho výročia, v našom cirkevnom poslúžili bratia farári Jaroslav Petro, Ondrej Kolárovský, Dušan Havrila a Ľuboslav Beňo.

29.10. – oslava 500. výročia reformácie na centrálnych službách Božích, začali sme zapálením 4 reformačných sviečok, počas jubilejného roka bude v každom našom kostole svietiť na bohoslužbách jedna z nich, potom sa v preplnenom kostole (už dávno – okrem niektorých pohrebov - nebolo tak, že by si ľudia nemali kam sadnúť!) do programu zapojili takmer všetky sekcie práce v našom cirkevnom zbore – v programe vystúpila sestra Kövérová s recitáciou, dievčatá Hlavaté s piesňou, sestry Grešové, rómske ženy a dievčatá spolu, dorastenci so scénkou, mládež s piesňami, rodinkári, spojené detské besiedky, spevokol, Kristínka Jenčárová s Gabikou Beňovou, kázali v striedavej kázni obaja miestni duchovní; program bol naozaj bohatý, bohoslužby trvali celkom dve a štvrť hodiny (!), aleneprekážalo to, na spoločný obed v Herľanoch sa dopredu prihlásilo 68 bratov a sestier.

31.10. – po nedeľnej slávnosti už iba večerné bohoslužby na pamiatku reformácie na dvoch miestach, v našej neprítomnosti nás zastúpil brat farár Stanislav Kocka; zaujímavým zážitkom boli aj celoslovenské slávnostné bohoslužby z Bratislavy – Petržalky, ktoré bolo možné vidieť v priamom prenose v televízii.

September 2017

V druhú nedeľu mesiaca, 10.9. sme v našom prostredí privítali vzácneho hosťa – prof. Júliusa Filu, bývalého generálneho dozorcu našej cirkvi. Navštívil nás ako pozvaný hosť na „hostinu“ – 25. pamiatku posvätenia kostola v Boliarove. Program pekne spestrili deti, sestra Kövérová, dievčatá aj náš spevokol. Veľmi milé bolo potom aj stretnutie presbyterov s hosťom pri obede v Herľanoch.

Voľný deň v polovici mesiaca – 15. september neostal nevyužitý. Rodiny farárov nášho košického seniorátu sa stretli u nás na fare. Bolo to milé stretnutie, ktoré sme už niekoľko rokov chceli pripraviť. Veľmi pekne ďakujeme rodinám Haškovej, Mičkovej a Vojtkovej za pripravené pohostenie, brat kurátor F. Haško navaril pre všetkých dobrý guľáš.

Ďalší „predvíkend“, pretože sa konal od štvrtka 21.9. do soboty 23.9. naši konfirmandi spolu s konfirmandmi z Vyšnej Kamenice a Košíc-Terasy odcestovali na seniorátnu konfivíkendovku do Veľkého Slavkova. Tam tím mladých ľudí zo SEM-u pripravil dobrý program plný duchovného programu a zážitkových aktivít. Súčasťou bol aj výlet na Hrebienok.

V nedeľu 24.9. si zase Rankovčania pripomenuli pamiatku posvätenia svojho kostola.

Júl a august 2017

9.7.2017 – pamiatka posvätenia kostola v Čakanovciach. Na budúci rok nás čaká 60 rokov od stavby nového kostola. Na slávnostných bohoslužbách v takmer plnom kostole do programu prispel aj náš zborový spevokol. Čakanovskí veriaci pred oslavou povymieňali na svojom kostole staré okná za plastové, čím sa kostol stal modernejším.

20.-23.7.2017 – misijné dni VD ECAV v Ľubovnianskych kúpeľoch. Z mládežníckeho tábora sa nám na chvíľu podarilo odbehnúť aj na misijné dni, kde sme sa stretli s mnohými bratmi a sestrami z celého Slovenska na dobrej prednáške aj na seminároch po nich. Bolo to dobré stretnutie. Stretli sme tam aj ľudí z nášho cirkevného zboru.

23.7.2017 – jubilejná, 180. pamiatka posvätenia kostola v Bačkovíku. Po dokončených opravách sa konali oslavy aj za účasti pozvaných farárovcoch z Bardejova – Jána aAnny Velebírovcov. V programe bohoslužieb vystúpili rodinky, dievčatá Grešové aj spevokol, presbyteri pozvali hostí aj domácich farárovcov na obed do Dargova.

10.8.2017 – program pre rómske deti a večerná grilovačka pre spolupracovníkov v rómskej misii s hosťami z Rakúska. Sestra K. Wollam sprostredkovala návštevu 6 misijných pracovníkov z Rakúska, ktorí pripravili program pre deti na farskom dvore a potom večer posedenie pre spolupracovníkov na farskej záhrade pre asi 40 ľudí. Milé, hoci trochu nečakané stretnutie.

Júl a august 2017 - letné tábory:

1. Prvý z táborov bol určený pre deti a dorast v Krásnohorskej Dlhej Lúke v dňoch 1.-6. júla 2017. Boli to vlastne dva tábory na jednom mieste, pretože deti aj dorast mali samostatný program, stretli sa iba na začiatku a na konci tábora a pri strave. Celkovo sme mali 28 detí, 12 dorastencov a tím 17 vedúcich. Súčasťou programu bol duchovný pokrm, hry, návšteva bohoslužieb v nedeľu v Rožňave s krátkym vystúpením a pozdravom, výlet do prírody, do kaštieľa v Betliari, dorastenci aj na Dievčenskú skalu (pocitovo je niekoľkonásobne vyššia než Rankovské skaly) či do „adrenalínovej“ Krásnohorskej jaskyne.

2. Ďalším z táborov bol denný tábor pre rómske deti na fare počas ďalšieho týždňa – teda 10.-14.7.2017. Celkom bolo na tábore 33 detí, o ktoré sa staralo 15 vedúcich. Deti boli vyberané podľa celoročnej účasti na besiedke, za každé museli ešte rodičia prispieť stanovenou fin. sumou na občerstvenie. Biblické príbehy boli podávané formou bábkového divadla (dievčatá z dorastu), hry a hudbu k piesňam zabezpečovali zase chlapci. V posledný deň sme s deťmi navštívili košickú ZOO.

3. V poradí tretí letný tábor bol zase určený a organizovaný našimi mládežníkmi v pieninskej Lesnici na poľských hraniciach v termíne 18.-23.7.2017. Približne 30 mladých ľudí (trochu sa striedali, jedni odchádzali, druhí prichádzali) strávilo spolu požehnaný čas plný piesní, duchovného slova a aktivít, súčasťou bola aj prislúžená sviatosť Večere Pánovej, turistický výstup na poľské Tri koruny, návšteva Červeného kláštora, plavba na pltiach a raftoch.

4. Nasledujúci tábor bol pripravený na návrh sestry Kristen Wollam hore v Rankovciach ako anglický english camp pre 30 rómskych dievčat, o ne sa staralo 8 vedúcich. Biblické príbehy pripravili pod vedením sestry farárky staršie dievčatá formou hraného divadla, anglická forma tábora sa prejavila najmä v anglických piesňach a niektorých aktivitách.

5. Posledný, špecifický tábor sa konal pod záštitou OZ ETP Slovensko pre 46 detí z komunitných centier v Rankovciach, Veľkej Ide a v St. Ľubovni. Bol pripravený vo Vyšných Ružbachoch 31.7. až 4.8.2017, z Rankoviec tam bolo 16 detí, celkom na tábore bolo 10 vedúcich. Pre mňa bolo netypické, že to nebol kresťanský tábor, ale zameraný na deti zapojené v mentorskom programe. Hosťami tábora boli aj niekoľkí tzv. onlinementori, ktorí sú cez internet (a mnohokrát už aj osobne) kamarátmi jednotlivých detí z rómskych osád s cieľom pomáhať im prebíjať sa životom dopredu.

Jún 2017

Hneď 1. júna večer sme v Rankovciach pripravili už v poradí tretie rómske bohoslužby. Veľmi sa tešíme tejto možnosti, na nich môžu participovať viacerí ochotní pracovníci.

V sobotu 3. júna sme s našou rómskou chlapčenskou skupinkou a zároveň aj cez mentorský program OZ ETP (celkom 8 chlapcov) navštívili Tatry – najprv atrakciu Tricklandia v St. Smokovci, potom sme aj urobili menšiu túru na Hrebienok a k vodopádom.

V ten istý deň zase naši mládežníci pripravili špeciálne športové stretnutie v Herľanoch.

Na druhý deň, v nedeľu 4. júna (inak Svätodušná nedeľa s vystúpením spevokolu na bohoslubách) poobede tí, ktorí mali záujem, vystúpili na Rankovské skaly. Po návrate ich čakal na fare opekačka, aj grilovačka (každý mal možnosť ochutnať grilovanú farskú jahňacinku).

O týždeň na to, cez víkend 9.-11. júna naši rodinkári navštívili maďarský Egerszalók, aby tam strávili požehnaný čas pri duchovnom programe, aj relaxe. V nedeľu nás vtedy zastúpila Michaela Tomčíková, študentka teológie z opinského cirkevného zboru.

Počas nasledujúcich dní nás navštívil tím hostí z USA pod vedením misionárov Parksovcov, pripravili zdravotno-duchovný program pre rómske deti aj dospelých 13. júna v Čakanovciach a Kecerovciach a 15. júna v Bačkovíku a Rankovciach. S prekladom pomáhali dievčatá z našej mládeže.

Posledná nedeľa 25. júna v júni patrila evanjelikom na našich fíliách Žírovce a Mudrovce – tam sme si pripomenuli pamiatku posvätenia ich zvoníc. Slávnosť spestril aj náš zborový spevokol.

Máj 2017

2., 3. a 5.5. – premietaná evanjelizácia ProChrist v Rankovciach a Bačkovíku.

4.5. – rómske bohoslužby v Rankovciach, takmer plný kostol detí aj dospelých (asi 125 ľudí), opäť hudobne sprevádzali naši chlapci z hudobnej skupiny 5M, vystupovali deti z besiedky, rôznych skupiniek, zazneli dve svedectvá, slovom opäť viedol Jon Parks z USA, prekladal Tomáš Beňo.

6.5. – spoločná mládež aj s inými členmi cirkevného zboru.

8.5. – zborový zájazd do Tatier – navštívili sme Štrbské pleso, Popradské pleso, potom sme videli kostol v Mengusovciach, kde nám miestny brat farár Tibor Molnár priblížil život ich cirkevného zboru, Božím Slovom nám poslúžili manželia Dušan a Božena Petrovci, deti mali program na fare, z Mengusoviec nás potom zaviezol autobus na salaš do Veľkého Slavkova, kde sme sa posilnili aj fyzicky.

14.5. – na bohoslužbách v druhú májovú nedeľu, na deň matiek liturgiu doplnili deti z besiedok pekným programom pre mamičky.

19.5. – stretnutie vedúcich detského tábora na fare.

20.-21.5. – sústredenie konfirmandov na fare.

21.5. – skúška konfirmandov po roku, Rankovce.

27.5. – stretnutie viacerých rómskych skupiniek cez ROMA, okrem našich troch skupiniek nás navštívili aj tu žijúci spolupracovníci z USA a Nemecka, ako aj skupinka rómskych detí z Hostišoviec s bratom farárom Štefanom Gabčanom.

28.5. – koncert talentov v Čakanovciach, tento koncert sme už mali v našom zbore tretíkrát. Vystúpili hudobníci, speváci, recitátori. Na budúci rok by sme radi privítali aj ďalšie talenty, ktoré iste máme v našom spoločenstve cirkevného zboru – nielen hudobné. Tešíme sa, že našu myšlienku začali používať aj iné cirkevné zbory.

Apríl 2017

31.3.-2.4. si naši konfirmandi aj s vedúcimi dorastu urobili výlet pod Tatry do Gerlachova, kde mali svoje konfirmačné sústredenie aj pekné chvíle v nádhernom vysokohorskom prostredí.

Naši mládežníci navštívili v sobotu 1.4. mládež v Opinej.

Od pondelka 3.4. do piatku 7.4. v našom cirk. zbore prebiehal po kostoloch pôstny modlitebný týždeň, o vedenie Slovom sa postarali naši mládežníci – Radoslav Petro, Tomáš Beňo, Katka Hašková a Lenka Grešová. Srdečne ďakujeme!

Po dlhšom plánovaní sme vo štvrtok 6.4. podvečer pripravili v Rankovciach prvé rómske bohoslužby (chceli by sme ich mávať pravidelne raz v mesiaci). Samozrejme, nie je to nijaké liturgické stretnutie, ale program, do ktorého prispievajú samotní Rómovia. Hudbou nás sprevádzala po celý čas naša hudobná skupina M5, vystúpili deti z besiedky, dievčatá zo skupinky, Slovom nám poslúžil misionár z USA – Jon Parks, prekladal T. Beňo. Prítomných bolo asi 75 ľudí, aj Rómovia, aj Slováci.

Aj keď sme pôvodne neplánovali, ale po telefonickej ponuke z Ev. diakonie sme pripravili v Čakanovciach na sobotu večer 8.4. priestor pre vystúpenie konfirmandov zo Slovenského Komlósa (z Maďarska, ale slovenský zbor). Ich program nám formou tieňovej hry priblížil celé pašie a tak vhodne doplnil pašiové obdobie (bolo práve pred Kvetnou nedeľou). Program pripravil miestny brat farár Attila Spiszák.

Počas pašiových nedieľ a Veľkého piatka nám opäť čítaním pašií poslúžili naši mládežníci. Na veľkonočnú nedeľu 16.4. vystúpili so svojím programom detské besiedky, zaspieval spevokol, na dvoch miestach na službách Božích kvôli vystúpeniu spevokolu sestru farárku zastupoval brat František Korečko. Srdečne všetkým ďakujeme.

Ešte na bielu sobotu na svojom stretnutí prijali mládežníci sviatosť Večere Pánovej, poslúžila ňou sestra farárka Monika Beňová.

Nasledujúci víkend po Veľkej noci 21.-23.4. farárovci odcestovali do Modry na konferenciu Modlitebného spoločenstva ECAV, kde majú svoj podiel pri celkovej organizácii, čítané služby Božie sa u nás konali na troch miestach.

Hneď na druhý deň, v pondelok 24.4. sa v rankovskej sále konal program na Deň Rómov, kde vystúpili aj deti z Komunitného centra na fare.

A v posledný deň 30.4. sa v Boliarove konali v poradí už štvrté mládežnícke bohoslužby, ktoré pripravili naši mládežníci, kázala na nich naša sestra farárka a podľa svedectva mnohých boli naozaj požehnané.

Marec 2017

3.-5.3. – víkendovka mládeže vo Vyšných Ružbachoch začiatkom jarných prázdnin

26.3.– seniorátny konvent v Košiciach

31.3.-2.4.– víkendovka konfirmandov v Gerlachove pod Tatrami

Február 2017

2.-4.2. – výlet mentorovaných detí v Bratislave, deti z osady, ktoré študujú, alebo majú ambíciu študovať na strednej škole, sa cez projekt ETP stretli s mentormi na diaľku v Bratislave, z Rankoviec cestovalo 7 detí

12.2. – zborové presbyterstvo v Herľanoch, plné práce, aj tento rok trvalo celé tri hodiny pri všetkom zhodnotení minulého roka a naplánovaní nového, v pláne je pokračovať v úpravách farského dvora, aby sa už všetko úspešne ukončilo – pripojenie kanalizácie, oprava plotov, fasády na fare a asfaltovanie dvora

13.2. – karneval v komunitnom centre v Rankovciach, pripravili pracovníci KC pre deti, ktoré prichádzajú na kluby a doučovanie

15.2. – zasadanie revízneho výboru – s kontrolou všetkých účtovných dokladov, pokladničných kníh a peňažného denníka

18.2. – návšteva opinskej mládeže na našej mládeži

19.2. – zborový výročný konvent, vďaka príprave na presbyterstve a dopredu vydanej výročnej správe konvent prebehol hladko a rýchlo

26.2. – seniorátne stretnutie presbyterov s generálnym predsedníctvom cirkvi, konalo sa na našom gymnáziu v Košiciach a v dosť náročnej štyriapolhodinovej diskusii sa riešili otázky najmä ohľadne reštrukturalizácie cirkvi.

Január 2017

31.12.-1.1. - vstup do Nového roka, mládež u Mičkov, rodinky zase u Godušov v Bačkovíku

1.1. – novoročné bohoslužby v každom kostole s ťahaním veršíkov každý osobne, ale aj pre jednotlivé fílie, celý cirkevný zbor (1Pt 5,6), pre sekcie práce

4.1. – novoročné posedenie spevokolu s drobným pohostením od každého spevokolistu a premietnutím fotografií o našom cirkevnom zbore za celý uplynulý rok

22.1. – filiálne konventy v Bačkovíku a Rankovciach, v Bačkovíku zhodnotili najmä výmeny krytiny na streche kostola a naplánovali drobné opravy pre nový rok, v Rankovciach skúr plánujú úpravy okolia kostola

29.1. – filiálne konventy v Čakanovciach a Boliarove, v Čakanovciach urobili menšie opravy, ale chystajú sa na výmenu okien, možno aj vykurovania v kostole, v Boliarove by zase po výmene okien a natretí strechy radi vymenili zastaralý plot okolo kostola a zakúpili nový elektronický organ