Kázne a príhovory

1. adventná nedeľa, 28.11.2021

Sú medzi nami

„28 Vtedy pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počul hádať sa, a vidiac, že im správne odpovedal, opýtal sa Ho: Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? 29 Ježiš odpovedal, že prvé je toto: Počuj, Izrael! Pán, náš Boh, je jediný Pán. 30 Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily. 31 Druhé je toto: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného väčšieho prikázania. 32 Tu povedal Mu zákonník: Dobre, Majstre, pravdu si povedal, že jeden je Boh a niet iného okrem Neho; 33 a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete. 34 Keď Ježiš videl, ako rozumne odpovedal, riekol mu: Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho. A nikto sa Ho viac neopovážil spytovať. "

(Evanjelium podľa Marka 12,28-34)

25. po Trojici, 21.11.2021

Nedeľa do večnosti

„2 Hospodine, počul som o Tebe zvesť a videl som Tvoje dielo, Hospodine. Oživ ho v najbližších rokoch. V najbližších rokoch urob ho známym, v hneve pamätaj na zľutovanie! 3 Boh prichádza od Témánu a Svätý z vrchu Párán. Sela! Jeho veleba zakryla nebesá a zem je plná Jeho chvály. 4 On žiari ako svetlo, lúče Mu z ruky šľahajú, a tým je zahalená Jeho moc. 5 Pred Jeho tvárou kráča mor a vzápätí za Ním ide nákaza. 6 Zastane, premeriava zem, pozrie - a pohne národmi. Rozpadnú sa večné vrchy, sklonia sa odveké kopce; Jemu patria cesty večnosti. 7 Stany Kúšanu vidím v nešťastí, trasú sa šiatre Midjánska. 8 Či proti riekam, Hospodine, či proti riekam planie Tvoj hnev? Či proti moru je Tvoje rozhorčenie, keď sa nesieš na svojich koňoch a na svojich víťazných vozoch? 9 Tvoj luk je pripravený. Tvoj tulec je naplnený šípmi. Sela. Riekami brázdil si zem. ... 16 Začul som, a pohlo sa mi vnútro, a na ten zvuk chvejú sa mi pery, hniloba vniká mi do kostí a podlamujú sa mi nohy; budem čakať na deň súženia, ktorý pripadne na ľud, čo útočí na nás. 17 Hoci figovník nekvitne, ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravu, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nieto v stajniach. 18 Ja radovať sa v Hospodinovi budem a jasať v Bohu mojej spásy. 19 Hospodin, Pán, je moja sila, On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny."

(Abakuk 3,2-9.16-19)

24. po Trojici, 14.11.2021

Amen pred posledným súdom

„16 Kto sa požehnáva v krajine, nech sa požehnáva verným Bohom, kto prisahá v krajine, nech prisahá na verného Boha. Lebo zabudnuté budú predošlé súženia a skryté pred mojím zrakom. 17 Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ neprídu. 18 Ale jasajte a radujte sa na večné veky z toho, čo stvorím."

(Izaiáš 65,16-18a)

23. po Trojici - Pamiatka zosnulých, 7.11.2021

Nový pohľad na život a na smrť

„A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený, ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi."

(1. list Korintským 15,14-22)

22. po Trojici - Pamiatka reformácie, 31.10.2021

Moje miesto na ceste z Egypta

Moje miesto na ceste z Egypta

„Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramesesu do Sukkótu, asi šesťstotisíc peších mužov okrem detí. I mnoho iného ľudu šlo s nimi, obrovské stádo drobného dobytka a rožného statku. Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasených posúchov; lebo ešte nevykyslo, keďže ich vyhnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať, ba ani jedlo na cestu si pripraviť. Pobyt Izraelcov v Egypte trval 430 rokov. Po 430 rokoch, práve v ten deň vyšli všetky voje Hospodinove z Egypta. Toto je noc bdenia, zasvätená Hospodinovi, v ktorú ich vyviedol z Egypta; toto je noc bdenia zasvätená Hospodinovi pre všetkých Izraelcov z pokolenia na pokolenie."

(2. kniha Mojžišova 12,37-42)

21. po Trojici, 24.10.2021

Šesť imperatívov

„1 Ďakovný žalm. Zvučne plesaj Hospodinovi celá zem! 2 S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním! 3 Vedzte, že Hospodin je Boh: On učinil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. 4 Vchádzajte s vďakou do Jeho brán a s chválospevom do Jeho nádvorí; ďakujte Mu a dobrorečte Jeho menu! 5 Lebo je dobrý Hospodin, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod."

(Žalm 100)

20. po Trojici, 17.10.2021

Stratená príležitosť

„Kráľ i Hamán prišli znovu popíjať s kráľovnou Ester. Druhého dňa, keď pili víno, kráľ sa zase spýtal Ester: „Aké máš želanie, kráľovná Ester? Aj keby to bola polovica kráľovstva, dostaneš to.“ Kráľovná Ester odpovedala: „Ak som získala tvoju priazeň, ó, kráľ, a ak je to kráľovi prijateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť. Boli sme totiž predaní — ja i môj národ —, aby nás vyhubili, zabíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otrokyne, mlčala by som, lebo naše nešťastie by nestálo za to, aby sa kráľ pre to trápil.“ Kráľ Ahasvér povedal kráľovnej Ester: „Kto a kde je ten, kto hodlá také niečo urobiť?“ Ester odpovedala: „Tým zarytým nepriateľom je tento zlomyseľný Hamán.“ Hamán nato zostal celý ohromený pred kráľom a kráľovnou."

(Ester 7,1-6)

19. po Trojici, 10.10.2021

Kresťan – verný kňaz živého Boha

„57 Riekol som: Hospodine, mojím údelom je Tvoje slová zachovávať. 58 Hľadám Tvoju priazeň celým srdcom; zmiluj sa podľa svojho sľubu nado mnou. 59 O svojich cestách premýšľam a obraciam si nohy k Tvojim svedectvám. 60 Ponáhľam sa a neotáľam zachovávať Tvoje príkazy. 61 Povrazy bezbožných ma objali, ale na zákon Tvoj som nezabudol. 62 O polnoci vstávam oslavovať Ťa za Tvoje spravodlivé práva. 63 Som druhom všetkých, ktorí sa Ťa boja, tých, ktorí plnia Tvoje rozkazy. 64 Hospodine, plná je zem Tvojej milosti; vyuč ma svojim ustanoveniam."

(Žalm 119,57-64:)

18. po Trojici, 3.10.2021

Žeby láska?

Žeby láska?

„A on mu odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci."

(Evanjelium podľa Matúša 22,37-40)

17. po Trojici, 27.6.2021

Apoštolským požehnaním sa kázeň stáva Božím slovom!

Apoštolské požehnanie

„Milosť Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. Tomu však, ktorý vás môže utvrdiť podľa môjho evanjelia a podľa zvesti o Ježišovi Kristovi, podľa zjavenia tajomstva, od večných časov zamlčaného, teraz však zjaveného na rozkaz večného Boha skrze prorocké písma, oznámeného všetkým národom, aby boli poslušné vo viere: Jemu, jedinému múdremu Bohu, sláva skrze Ježiša Krista naveky. Amen. "

(List ap. Pavla Rímskym 16,24-27)


Prihlásenie