Kázne a príhovory

1. adventná nedeľa, 29.11.2020

K stratenému svetu prichádza Pán

„2 Počujte, nebesá, naslúchaj, zem, lebo Hospodin hovorí: Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. 3 Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločincov, skazonosným synom. Opustili Hospodina, pohrdli Svätým Izraela, celkom sa odcudzili. 5 Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. 6 Od päty po hlavu nič zdravého na ňom, samá modrina a jazva a čerstvá rana, nevy-tlačená, neobviazaná a nezmäkčovaná olejom. 7 Vaša krajina je púšťou, vaše mestá sú vypálené. Vašu roľu pred vami obžierajú cudzinci, pustatinou je ako pri vyvrátení Sodomy. 8 Dcéra Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. 9 Keby nám Hospodin mocností nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali." (Izaiáš 1,2-9)

24. nedeľa po Trojici, 22.11.2020

Večnosť vo svetle milosti

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil." (Efezským 2,8-9)

23. nedeľa po Trojici, 15.11.2020

Žena, boj sa muža!

„... žena nech sa bojí muža." (Efezským 5,33b)

22. nedeľa po Trojici, 8.11.2020

Čítanie medzi riadkami

„Kráľovstvo nebeské podobné je človeku-kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby povolali pozvaných na svadbu, ale oni nechceli prísť. ... Potom povedal sluhom: Svadba je pripravená, ale pozvaní neboli jej hodní; preto choďte na rázcestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. A sluhovia vyšli na cesty a pozháňali všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých. A naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ vošiel ... uzrel tam človeka neoblečeného do svadobného rúch, a povedal mu: Priateľu, ako si sem vošiel, keď nemáš svadobné rúcho? A on onemel. Vtedy kráľ povedal: Zviažte mu nohy i ruky a vyhoďte ho do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." (Matúš 22,1...14)

Pamiatka zosnulých, 1.11.2020

Smrť je mocná, nie všemocná

„Či Ty, Hospodine, nie si od večnosti, Bože môj, Svätý môj? My nezomrieme! Hospodine, Ty si ho ustanovil vykonať súd, a Ty, ó skala, si ho určil vykonať trest. Pričisté sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Ty nemôžeš hľadieť na trápenie! Prečo hľadíš na neverných, a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho, ako je sám? Ľudí robíš podobnými morským rybám a podobnými červom, ktoré nemajú vládcu? Všetko chce vychytať udicou, vyloviť do svojej siete, pozbierať svojím čere-ňom; preto raduje sa a jasá. Preto obetuje svojej sieti, kadidlo páli svojmu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bo-hatý pokrm. Či smie preto vyprázdňovať svoju sieť a bez ľútosti stále vraždiť národy?" (Abakuk 1,12-17)

Pamiatka Reformácie, 31.10.2020

Pán Boh nie je vinný

„Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou. Nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: Zmierte sa s Bohom!" (2. Korintským 5,14-20)

Prajem krásnu sobotňajšiu Pamiatku reformácie všetkým, ktorí si pustili tento videopríhovor. Dnes, keď okrem toho, že si ako evanjelici a protestanti, pripomíname pamiatku reformácie, prebieha aj celoplošné testovanie na Covid 19, ktorý nás sprevádza už vyše pol roka. Chcem sa vami podeliť so svojou predstavou a túžbou: túžim po tom, aby sme všetci prežili napriek testovaniu, mimoriadnej situácii a lockdownu nádherný víkend. Víkendové dni, v ktorých si budeme navzájom oporou, namiesto odsudzovania a kritiky, sa budeme navzájom povzbudzovať, namiesto spochybňovania rozhodnutí vlády priložíme ruku k dielu. Katolícka cirkev vyhlásila tento víkend pôst a modlitby za túto situáciu. A tak napokon, mojou túžbou je, aby sme sa k nim aj my, v našom cirkevnom zbore, našej cirkvi pridali svojimi modlitbami . Aj to je dôležité rozhodnutie. Ak sa budem modliť, nebudem mať čas ublížiť svojím konaním, slovami i myšlienkami iným a zároveň svojou modlitbou sa stanem súčasťou zástupu tých, ktorí sa modlia a ich modlitby ako čaše plné tymiánu vystupujú pred Boží trón. Pamätajme: že mnoho zmôže modlitba spravodlivého.

20. nedeľa po Trojici, 25.10.2020

Pán Boh má viac, ako rozdal!

„Zvestujeme vám evanjelium, aby ste sa obrátili k živému Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme, mora i všetkého, čo je v nich...On činil dobre, dával z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom i potešením." (Skutky 14,15b.16b)

Nám drahí bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, aj túto nedeľu sa vám prihovárame na začiatku vašich rodinných pobožností . Dovoľte nám aj dnes povzbudiť vás Božím Slovom k vďačnosti voči Pánu Bohu za mnohé dobrodenia, ktoré v našich životoch priniesli požehnanie. Dnes by sme v našich spoločenstvách v kostoloch prežívali radostné Poďakovanie za úrody zeme. Výzdobou kostolov by sme si pripomínali zázrak Božích darov a veríme, že práve táto skutočnosť nás aj dnes povedie k vďake a oslave nášho nebeského Otca aj v našich rodinách. Byť vďačnými znamená pripomínať si Božiu prítomnosť v našich životoch. Pripomeňme si ju spoločne aj dnes modlitbami plnými vďaky, radostným spevom z hĺbky nášho srdca a úprimným počúvaním a prijímaním Jeho slova do nášho života. Prajeme vám požehnané rodinné bohoslužby pri príležitosti slávnosti Poďakovania za úrody zeme.

19. nedeli po Trojici, 18.10.2020

 W.W.J.D.: Čítajme s porozumením

„Videnie všetkého vám je také ako slová zapečatenej knihy;
ak ju dajú znalému písma a povedia: Prečítaj nám toto, on odpovie: Nemôžem, lebo je zapečatená.
Ak knihu dajú niekomu, kto nevie čítať, a povedia: Prečítaj nám toto! odpovie: Neviem čítať."

(Izaiáš 29,11-12)