rankovce.sk > Cirkevný zbor > O cirkevnom zbore

O cirkevnom zbore

Náš cirkevný zbor patrí do Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Veríme v Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha svätého, vyznávame Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa. Vieroučne určujúce sú pre nás kanonické spisy Starej a Novej zmluvy, prijímame Apoštolské, Nicejské a Athanáziovo vierovyznanie, rovnako aj symbolické knihy evanjelickej cirkvi:

 1. Augsburské vyznanie
 2. Obranu Augsburského vyznania
 3. Malý a Veľký katechizmus Dr. M. Luthera
 4. Šmalkaldské články
 5. Formulu svornosti.

Spoločenstvo nášho cirkevného zboru tvorí 800 evanjelikov z deviatich dedín v okrese Košice-okolie:

 • 1. Rankovce – matkocirkev, to znamená, že tu je sídlo cirkevného zboru, tu býva farár s rodinou, tu sa najčastejšie konajú celozborové aktivity; v Rankovciach sa veriaci stretávajú pravidelne každú nedeľu na bohoslužbách (10.30 hod.), deti prichádzajú na svoje spoločenstvo – detskú besiedku počas bohoslužieb po druhej piesni, dospelí študujú Písmo sväté na biblických hodinách v stredu večer na fare, tu je miesto pre otázky a rozhovory na témy Božieho slova a Jeho vôle, tu je rovnako priestor pre spoločné modlitby.
  V dedine Rankovce sa venujeme misii medzi Rómami, v roku 2007 tvoria 74% obyvateľov obce.
 • 2-4. Bačkovík, Boliarov, Čakanovce – filiálne spoločenstvá so svojimi pravidelnými bohoslužbami v kostoloch, detské besiedky pre deti a biblické hodiny pre dospelých.
 • 5-8. Mudrovce, Herľany, Trsťany, Ďurďošík – dediny bez kostolov, s malým počtom evanjelických veriacich, bohoslužby bývajú jedenkrát v mesiaci (2. sobota) v domácnosti alebo na obecnom úrade. V minulosti aj tu bývali besiedky, spoločenstvá žien na modlitbách.
 • 9. Žírovce – dedina pridelená k Herľanom, bohoslužby na pamiatku posvätenia miestnej zvonice bývajú raz v roku pod holým nebom v strede dediny – prvú júlovú nedeľu.

Ecav Rankovce - fotografie zo zboru

Mapa zboru

Rankovce

kostol v Rankovciach

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Rankovce

Boliarov

kostol v Boliarove

bohoslužby - nedeľa, 10.30

Boliarov

Čakanovce

kostol v Čakanovciach

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Čakanovce

Bačkovík

kostol v Bačkovíku

bohoslužby - nedeľa, 9.00

Bačkovík
ostatné dediny

Rankovce

Herľany Žírovce Mudrovce Ďurďošík Trsťany

Odkazy


©2007 Cirkevný zbor ECAV Rankovce | Kontakt: zborový e-mail | 0918 828 307 | 044 45 Rankovce 21
posledná úprava stránky prebehla 22. 11. 2018, 12:04:46
webmaster